• Бидний тухай

хэвтүүлэн эмчлэх үйлчилгээ

Цахим бүртгэл

Hэгдсэн эмнэлгийн 2015 оны барааны тендерийн шалгаруулалт, гэрээний хэрэгжилтийн  талаар

2015.09.25

 

Аймгийн засаг даргын  2014 оны 2 сарын 21 ны өдрийн А/469 захирамжаар үнэлгээний хороог 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй   2015 онд  эмчлүүлэгчийн хүнсний материал, шатахуун болон шатах тослох  материал, нормын хувцас,зөөлөн эдлэл , цэвэрлэгээний материал,эд хогшил,багаж,техник хэрэгсэл, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл   худалдан авах ажиллагааг хуулийн  дагуу  зохион байгуулагдсан байна.

·               Махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 1 дүгээр багцад  “Ертөнцийн хурд”ХХК 96196600/Ерэн зургаан сая нэг зуун ерэн зургаан мянга зургаан зуун / төгрөг,“Хөвсгөл хүнс”ХК/ 981500000/ерэн найман сая нэг зуун тавин мянган/төгрөг, Гурил, будаа ,хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 2  дугаар багцад ,“Хөвсгөл хүнс”ХК 39906730/ Гучин есөн сая есөн зуун зургаан мянга долоон зуун гучин/ төг ,  сүү, сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 3 дугаар багцад “ Мөрөн Буян Ундрах”ХХК 19040000 / Арван есөн сая дөчин  мянган/ төгрөг, , Төмс, хүнсний ногоо нийлүүлэх 4 дугаар багцад “ Элбэг Мөрөн”ХХК 19343100 / Арван есөн сая гурван зуун дөчин гурван мянга нэг зуун/  төгрөгийн үнийн саналыг тус тус ирүүлсэн байна.

 Махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 1 дүгээр багцад 981500000/ерэн найман сая нэг зуун тавин мянган/ Хөвсгөл хүнс”ХК  төгрөгийн үнийн санал ирүүлсэн “Хөвсгөл хүнс”ХК Гурил, будаа ,хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 2  дугаар багцад 39906730/ Гучин есөн сая есөн зуун зургаан мянга долоон зуун гучин/ төгрөгийн үний санал ирүүлсэн Хөвсгөл хүнс”ХК, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 3 дугаар багцад19040000 / Арван есөн сая дөчин  мянган/  төгрөгийн үнийн санал ирүүлсэн ““ Мөрөн Буян Ундрах”ХХК, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 4 дугаар багцад 19343100 / Арван есөн сая гурван зуун дөчин гурван мянга нэг зуун/  төгрөгийн үнийн санал ирүүлсэн компаниудын  тендерүүд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг хангаж байгаа тул гүйцэтгэгчээр шалгаруулав.

 

Иймд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29.2 дэх заалтын дагуу 1 дүгээр багцад “ Хөвсгөл Хүнс”ХХК, 2 дугаар багцад “Хөвсгөл  ХүнсХХК, 3 дугаар багцад “ Мөрөн Буян”ХХК, “ Элбэг Мөрөн”ХХК-иудтай тус тус гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн

 

·               Шатахуун,шатах тослох материал  нийлүүлэх худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгууллаа.

 

             МагнайтрейдХХК 56422383 / Тавин зургаан сая дөрвөн зуун хорин хоёр  мянга гурван зуун наян гурван төгрөг, Зүүннуур ХХК 55482552 / Тавин таван сая дөрвөн зуун наян хоёр таван зуун тавин хоёр төгрөг, Нэмэн ХХК 56666970/ Тавин зургаан сая зургаан зуун жаран зургаан мянга есөн зуун далан/, НИК ХХК 56039283/ Тавин  зургаан сая гучин есөн мянга хоёр зуун наян гурван төгрөгийн үнийн саналыг тус тус ирүүлсэн байна.

  Зүүннуур ХХК  55482552 / Тавин таван сая дөрвөн зуун наян хоёр таван зуун тавин хоёр  төгрөгийн үнийн санал ирүүлсэн   тендер Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг хангаж байгаа тул гүйцэтгэгчээр шалгаруулав.

Иймд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29.1 дэх заалтын дагуу Зүүннуур ХХК  гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн

  • Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас нийлүүлэх худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгууллаа.

             “ Улам-Ундрах Мөрөн “ХХК 34988651 /Гучин дөрвөн сая есөн зуун наян найман мянга зургаан зуун тавин нэг/ төгрөг,  Их –Уулсын оргил”ХХК 35960000 /Гучин таван сая есөн зуун жаран мянга / төгрөг,  “Дээд хангай”ХХК 35124000/Гучин таван сая нэг зуун хорин  дөрвөн мянган/  төгрөгийн үнийн саналыг тус тус ирүүлсэн байна.

 34988651/ Гучин дөрвөн сая есөн зуун наян найман мянга зургаан зуун тавин нэг/  төгрөгийн үнийн санал ирүүлсэн “ Улам-Ундрах Мөрөн “ХХК -ий тендер Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг хангаж байгаа тул гүйцэтгэгчээр шалгаруулав.

Иймд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 29 дугаар зүйлийн 29.2 дэх заалтын дагуу“ Улам-Ундрах Мөрөн “ХХК тай  гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн

  • Цэвэрлэгээний материал”нийлүүлэх 2015/8.70 дугаартай худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу  дахин зохион байгууллаа.

             Харьцуулалтын тендерт 3 компанид үнийн саналын урилга өгсөн боловч Тэвхэн худалдаа үйлчилгээний төв зах зээлийн үнээс хэтэрхий доогуур үнэтэй  байгаа учир оролцож чадахгүйг албан бичгээр мэдэгдсэн. Тооройт хайрхан ХХК нь 19075425 төгрөгийн үнийн саналыг  ирүүлсэн байна.Тендерийг харьцуулж үнэлэх боломжгүй учир хүчингүй болсон. ТБОНӨХБАҮХА тухай  хуулийн 33 дугаар зүйлийн  33.2.1,33.4  дэх заалтын дагуу  гэрээ шууд байгуулах аргыг зөвлөсөн.

  •  Эд хогшил, багаж техник хэрэгсэл ”нийлүүлэх 2015/8.81 дугаартай худалдан авах ажиллагааг хуулийн дагуу  дахин зохион байгууллаа.

             Харьцуулалтын тендерт 3 компанид үнийн саналын урилга өгсөн боловч  нэг ч компани санал ирүүлээгүй  учир хүчингүй болсон. ТБОНӨХБАҮХА тухай  хуулийн 33 дугаар зүйлийн  33.2.1,33.4  дэх заалтын дагуу  гэрээ шууд байгуулах аргыг зөвлөмж ирүүлсэн,  Үнийсудалгааг дахин хийж” ДундЯргайт”ХХКтай гэрээ хийн ажиллаж байна.

 

 

 

  • Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх гүйцэтгэгч  шалгаруулах тендерт  дараах  компанууд хамгийн сайн тендерээр үнэлэгдсэн болно.  Үүнд:

 

Багц

Компаны  нэр

Гэрээ  байгуулах үнийн дүн  /төгрөгөөр/

1-р багц

            Монос ХХК

32867000

2-р багц

Монос ХХК

13244500

3-р багц

     Монгол  фарм ХХК

53489500

4-р багц

Азифарм ХХК

16163930

5-р багц

Монос ХХК

15733000

6-р багц

Цомбо ХХК

22936000

7-р багц

Монфа ХХК

31908500

8-р багц

Азифарм  ХХК

12641900

9-р багц

Монос ХХК

23477300

10-р багц

Айвико ХХК

94014200

11-р багц

Монос ХХК

22403500

12-р багц

Барагшун ХХК

50355000

13-р багц

Нуган трейд  ХХК

69418800

14-р багц

Монос ХХК

23920000

15-р багц

Тавин –Ус ХХК

53284000

16-р багц

Мөнхийн тун ХХК

18372250

17-р багц

Мөнхийн  тун  ХХК

3799500

18-р багц

Монфа  ХХК

29971400

19-р багц

Дес  ХХК

11902000

20-р багц

Эм импекс ХХК

21169500

21-р багц

Эм импекс  ХХК

40233600

22-р багц

Сетунари  ХХК

222277830

23-р багц

Монгол фарм  ХХК

41636600

24-р багц

Монос  ХХК

7947500

 

Дээрх  багцуудад үнийн санал ирүүлсэн нэр  бүхий аж  ахуйн  нэгжүүдийн ирүүлсэн тендер нь  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр  бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай”  хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4  дэх заалтыг  хангасан  тул холбогдох багцад шалгаруулсан  болохыг  мэдэгдэж тендер хүчинтэй байх хугацаанд  багтаан гэрээ байгуулахыг  зөвлөж байна.

1.     Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсны үр дүнд

 

  •  Шатахуун болон шатах тослох материалын төсвөөс 1,9
  • Нормын хувцас,зөөлөн эдлэлийн худалдан авах         1,1 сая төгрөгийн хэмнэсэн

Дээрх шалгарсан компаниудтай Аймгийн Засаг даргын захирамжын дагуу гэрээг хийж, байгуулагын бараа материал хүлээн авах комисс техникийн тодорхойлолтын үндэслэн  хүлээн авч байна. Компаниуд   одоогоор гэрээний үүргээ сайн биелүүлж байна.

 

 Тайлан бичсэн СЭЗА-ны дарга                   Д.Эрдэнэжаргал

 

 Дарга                    С.Чагнаадорж

 

            


     

    Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 2015 оны бараа ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан

 

2015.09.17

 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх  худалдан авах ажиллагааны  албанд 2015 оны  улсын төсвөөр батлагдсан бараа материал худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах  хүсэлтийг хүлээн авч, үнэлгээний хороог 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй Аймгийн засаг даргын  2014 оны 2 сарын 21 ны өдрийн А/469 захирамж гарч,   2015 онд  эмчлүүлэгчийн хүнсний материал 170948,8,, шатахуун болон шатах тослох  материал 57395,8, нормын хувцас,зөөлөн эдлэл 35960,0, цэвэрлэгээний материал 20041,8 эд хогшил,багаж,техник хэрэгсэл 25686,4  мянган төгрөгийн худалдан авах ажиллагааг  хуулийн  дагуу   100% зохион байгуулж,  Хөвсгөл хүнсХХК, Мөрөн Буян Ундрах, Элбэг мөрөн,Улам-Ундрах Мөрөн, Зүүннуур ХХК шалгаруулж,  Цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх ,Эд хогшил,  багаж техник ,хэрэгсэл ниийлүүлэх тендер үүд ньТөрийн болон  орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 33-р зүйлийн 33,2,1 зүйл ийг хангаагүй,   2 удаа зохион байгуулж,   “Тооройт Хайрхан”,Дунд Яргайт” ХХК иудтай шууд худалдан  авалтын  гэрээ хийн ажиллаж байна. Худалдан авах ажиллагааг,хуулийн хугацаанд зохион байгуулж,  ямар нэгэн зөрчил, гомдол санал гаргаагүй болно.

 

         
         

                                   Тайлан бичсэн:                                   Д.Эрдэнэжаргал

 


 

 

 

                                            Íýãäñýí ýìíýëãèéí 2015 îíû 2-улирлын  áàðàà àæèë ¿éë÷èëãýý õóäàëäàí àâàëòûí тайлан 
6/25/2015                    
¹ Õóäàëäàí àâñàí áàðàà àæèë ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë òîî õýìæýý, õ¿÷èí ÷àäàë  Áàòëàãäñàí òºñºâò ºðòºã /сая. òºã/  Гэрээний дүн/ сая.төг/    Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар  Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíä ìºðäñºí æóðàì Õóäàëäàí àæèëëàãààíä ìºðäñºí õóãàöàà  Òàéëáàð òîäðóóëãà
 ¯íýëãýýíèé õîðîî áàéãóóëñàí îãíîî E-procur'ement сайтадтендерийн урилга нйитэлсэн огноо   Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Ãýðýý áàéãóóëàõ ýðõ îëãîñîí îãíîî  Ãýðýý äóóñãàæ ä¿ãíýñýí îííîî
1 2 3 5   6 7 8 9 10 11 12 13
Урсгал зардлаар                        
1 Бичиг хэрэг 9.5 8.5    Хөвсгөл Буд ХХК ШХА       1/1/2015 12/31/2015  
2 Гэрэл цахилгаан 51.8 25.8   Эрчим хүч ШХА       1/1/2015 12/31/2015 Өрсөлдөгч байхгүй компани Хөвсгөл эрчим хүч ХХК
3 түлш халаалт 598.0 336.2    Хөвсгөл-дулаанХХК ШХА       1/1/2015 12/31/2015 Өрсөлдөгч байхгүй компани 
             Тээвэр шатахуун 57.4 21.0   Зүүннуур ХХК ШХА  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.31ны А/469 + + 3/6/2015  2015.12.31  
5 Шуудан холбоо 2.3 1.3   МЦХолбоо ШХА       1/1/2015  2015.12.31 Өрсөлдөгч байхгүй компани 
6 Цэвэрбохир усны зардал 256.1 128.3   УСНААК ШХА       1/1/2015  2015.12.31 Өрсөлдөгч байхгүй компани 
7 Эд хогшил худалдан авах 25.7 3.3    Талст ХХК ШХА  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.31ны А/469 + +    2015.12.31  
8 Нормын хувцас.зөөлөн эдлэл худалдан авах  36.0 13.9   Улам-Ундрах Мөрөн ХХК ХА  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.31ны А/469 + + 4/9/2015  2015.12.31  
  Хүнс 171.0 6.1    Элбэгмөрөн ХХК НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.31ны А/469 + + 3/6/2015 12/31/2015  
  65.6   Хөвсгөл хүнс ХХК НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.31ны А/469 + + 3/6/2015 12/31/2015  
       Тооройт хайрхан ХХК НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.31ны А/470 + + 3/6/2015 12/31/2015  
  4.4    Мөрөн Буян-УндрахХХК ШХА  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.31ны А/469 + + 3/6/2015 12/31/2015  
9 Эм 943.2 73.8    Сетунари ХХК НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.04ны А/440 + + 2/6/2015 12/31/2015  
      46.2   Айвико ХХК НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.04ны А/440 + + 2/6/2015 12/31/2015  
      13.8    Мон-Фа ХХК НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.04ны А/440 + + 2/6/2015 12/31/2015  
      5.8    Мөнхийн тун ХХК НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.04ны А/440 + + 2/6/2015 12/31/2015  
      17.2   Тавин-Ус ХХК НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.04ны А/440 + + 2/6/2015 12/31/2015  
      30.7   Эм импексХХК  НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.04ны А/440 + + 2/6/2015 12/31/2015  
      69.8   Монос фарм трейд ххк НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.04ны А/440 + + 2/6/2015 12/31/2015  
      26.8    Нугантрейд ХХК НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.04ны А/440 + + 2/6/2015 12/31/2015  
      44.1   монголфармххк НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.04ны А/440 + + 2/6/2015 12/31/2015  
      0.7   Нахиа импексХХК НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.04ны А/440 + + 2/6/2015 12/31/2015  
      12.0   Азифармххк НТШ  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.04ны А/440 + + 2/6/2015 12/31/2015  
      21.1   Барагшуун ХХК ШХА  Аймгийн засаг даргын захирамж 2014.12.04ны А/440 + + 2/6/2015 12/31/2015  
      7.8   ДЕСХХК НТШ 12/6/2013 ######## ######## 2/6/2015 12/31/2015  
10  Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх зардал 20.1 3.7   Үзэсгэлэн Мөрөн ХХК ШХА 2/4/2014 2/5/2014 2/6/2014 2/18/2014 12/31/2014  
  3.5    Тооройт хайрхан ХХК ШХА 2/4/2014 2/5/2014 2/6/2014 2/18/2014 12/31/2014  
12 Урсгал засвар 7.0 3.0    Ноён дэлгүүр ШХА 2/4/2014 2/5/2014 2/6/2014 2/18/2014 12/31/2014  Босго үнэ 10.0 саяас бага учир
    2178.1 994.4                  
   Тайлан  гаргасан:    Д.Эрдэнэжаргал        

 

 

 


 

       

Background Image

Header Color

:

Content Color

: