• Бидний тухай

хэвтүүлэн эмчлэх үйлчилгээ

Цахим бүртгэл

МЭМАҮЭХ-ны тэргүүлэгчдийн 2011 оны  02-р сарын 23–ны

өдрийн  08 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

МЭМАҮЭ-ҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ “АЛТАН ЧАГНУУР” ШИЛДЭГ ЭМЧ ШАЛГАРУУЛАХ ШАГНАЛЫН ЖУРАМ

Нэг.Нийтлэг үндэслэл: Эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх, хүн ардынхаа эрүүл мэндийг сахин хамгаалах үйлст үр бүтээлтэй ажиллаж онцгой амжилт гаргасан эмч нарын хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх, эмчилгээ, оношлогоо, үйлчилгээний ажлын шилдэг арга туршлагыг нийтэд сурталчлах, дэлгэрүүлэх зорилгоор “Алтан чагнуур” шагналын эздийг шалгаруулахад энэхүү журмын зорилго оршино. Энэхүү шагнал нь Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд олгох дээд шагнал байна.

Хоёр. Øàгналын төрөл, хэлбэр:

2.1. “Алтан чагнуур” шагналын эздийг дотор, хүүхэд, эх барих эмэгтэйчүүд, мэс засал, гэмтэл, согог засал; чих, хамар, хоолой; нүүр ам, нүд, мэдрэл, сэтгэц, арьс, халдвар, сэргээн засал эмчилгээ, өрх, эмгэг, сүрьеэ, мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээ; хавдар, мэргэжлийн шалтгаант өвчин, дүрс оношлогоо, эмнэлзүйн лабортори, уламжлалт анагаах ухаан, нийгмийн эрүүл мэнд зэрэг үндсэн мэргэжлүүд болон тэдгээрийн төрөлжсөн нарийн мэргэжил тус бүрээс нэг хүнийг шалгаруулна. Шаардлага хангаагүй бол зарим төрлүүдийг шалгаруулахгүй байж болно. 

2.2. Энэхүү шагналыг “Дэлхийн эмч нарын өдөр”-ийг тохиолдуулан жил бүрийн 3 дугаар сарын 30-ны дотор “Алтан чагнуур” шагналыг ёслол хүндэтгэлийн нэгдсэн арга хэмжээний үеэр гардуулна. Эмчийн чагнуурыг дүрсэлсэн “Алтан чагнуур” шагналыг үнэмлэх, энгэрийн тэмдэг, эмчийн өрөөний хаяг, чагнуур, үнэ бүхий зүйл дагалдана. 

2.3.  “Алтан чагнуур” шагналын эздийг сонин, сэтгүүл, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр алдаршуулж, тухайн жилд Ìîíãîëûí эð¿¿ë мýíäèéí аæèëтны үéëäâýð÷íèé эâëýëүүдèéí хîëáîîны хүндэт самбарт зургийг нь байршуулж, холбооны тэмдэглэлт ойн түүхийн номонд алдаршуулна.

2.4. “Алтан чагнуур” шагнал хүртсэн эмнэлгийн мэргэжилтний тодорхойлолт, холбогдох бусад баримт бичгийг тус холбооны архивт хадгална.

Гурав. Шалгаруулах болзол: Эрүүл мэндийн салбарт тасралтгүй 5-аас доошгүй жил эмчилгээ, оношлогооны ажлаа хийж байгаа орон тооны эмчийг шалгаруулалтанд нэр дэвшүүлнэ. 

3.1. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчил, мэргэжлийн алдаа, дутагдал гаргаагүй;

3.2. Ажил мэргэжлийн ур чадвар, үйл ажиллагаа, мэргэжлээрээ бусдыгаа манлайлан ажилласан;

3.3. Хариуцсан ажлын үзүүлэлт сүүлийн 3-5 жилд улс, хот, аймгийн дундаж түвшингээс дээшилсэн;

3.4. Сүүлийн 3 жилийн үйл ажиллагааны ажлын үр дүнгийн үнэлгээгээр “А” буюу хангалттай үнэлгээ авсан;

3.5. Эрүүл мэндийн салбарт 5-аас (сум, багт 3 -аас) доошгүй жил ажилласан, ҮЭ-ийн гишүүн байна. 

3.6. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийж, бүтээл гаргаж, мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн байх;

3.7. Дотоодын болон гадаадын эрдэм шинжилгээ, онол практикийн хуралд илтгэл тавьж оролцсон;

3.8. Ажилласан ажлын үр дүнг нь тухайн байгууллагын хамт олон харьяа газрын оршин суугч, иргэд, үйлчлүүлэгчид нь хүлээн зөвшөөрсөн нэр хүндтэй, цаашид ажлын амжилтаа бататган ажиллах боломжтой эмч нарыг шалгаруулна.

Нэр дэвшигчийн үндсэн үзүүлэлтийг хангасан байдлыг захиргааны зөвлөл, ҮЭ-ийн хорооны тэргүүлэгчдийн хурлаас томилсон хамтарсан ажлын хэсэг хянан магадлаж, дүнг хамт олны хурлаар хэлэлцүүлнэ.

Дөрөв.  Шалгаруулалтанд нэр дэвшүүлэх, уламжлах:

4.1. Шалгаруулалтанд нэр дэвшүүлэх санаачлагыг үндсэн байгууллагын захиргаа, ҮЭ-ийн хороо  гаргаж, хамт олны хурлаар хэлэлцүүлнэ. Хамт олны хурлын ирцэд нэр дэвшигчийн харьяалагдаж буй нэгжийн хамт олны 80-аас доошгүй хувь байх шаардлагатай бөгөөд хуралд оролцогчдын 90-ээс доошгүй хувь нь шагналд нэр дэвшүүлэхээр зөвшөөрвөл хурлын тэмдэглэлийг баталгаажуулна.

4.2. Захиргаа, ҮЭ-ийн хороо шагналд нэр дэвшигчийн талаар Эмнэлгийн мэргэжилтний Ёс зүйн салбар хорооны саналыг авсны үндсэн дээр ҮЭ-ийн хорооны тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэж, дэмжсэн тохиолдолд тодорхойлолт гаргах бөгөөд тодорхойлолтонд гарын үсэг зурж, тамга дарна.

4.3. Тухайн байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн шагналд нэр дэвшигчдийн бичиг баримтын  бүрдүүлж, үнэн зөв байдлыг нягтлан үзэж, нэгтгэсний үндсэн дээр хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу танилцуулгын анкет бусад баримт бичгийг цахим буюу цаасан хэлбэрээр бүрдүүлж, байгууллагын дарга, ҮЭ-ийн хорооны даргын гарын үсэг, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулан Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоонд 3 дугаар ñàðûí 20-íû дотор ирүүлнэ.

Тав. Бурдүүлэх материал, шалгаруулалт

5.1. Шагналд нэр дэвшүүлж тодорхойлохдоо дор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

5.1.1. Шагналд нэр дэвшигчийн өнгөрсөн онд õèéñýí àæëûí дэлгэрэнгүй òàéëàí болон (сүүлийн 3-5 жилийн ажлын тоон үзүүлэлтийг хавсаргана) 

5.1.2. Байгууллагын удирдлагын зөвлөл болон ¯Ý-èéí õîðîîíû òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëûí тогтоол, шийдвэр, хамт олны хурлын албан тэмдэглэл

5.1.3. Эмнэлгийн мэргэжилтний Ёс зүйн салбар хорооны санал 

5.1.4. Энэхүү тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан танилцуулгын маягт 

5.1.5. Ажил байдлын тодорхойлолт (ажлын чанар, үр дүн, амжилт, шинэ бүтээл, санаачилсан тэргүүн туршлага зэргийг тооцоо судалгаатай, тоон үзүүлэлттэйгээр тусгасан байна.)

5.1.6. Онцгой амжилт гаргасан бол түүнийг гэрчлэх баримт бичиг, шийдвэрийн хуулбар; бүтээлийн жагсаалт (ажлын ололт амжилтыг баримтаар нотлон холбогдох материалыг хавсарган ирүүлэх)

5.1.7. Шагнуулах тухай байгууллагын дарга, ҮЭ-ийн хорооны даргын гарын үсэгтэй албан бичиг;

5.1.8. ҮЭ-ийн гишүүний батлахны хуулбар

5.1.9. Шагналтай холбоотой баримт бичгийг энэхүү журмын 5.1-д заасны дагуу бүрдүүлээгүй, хугацаа хожимдуулж ирүүлсэн тохиолдолд үндсэн байгууллагад баримт бичгийг буцаана.

5.1.10. Шалгаруулалтанд шаардлагатай бол үйлчлүүлэгчид болон байгууллага хамт олноос нэмэлт мэдээлэл авч болно.  

5.2. Нэр дэвшигчдийн тодорхойлолтод анхаарах зүйл;

 5.2.1. Нэр дэвшигчдийн товч намтар, ард иргэд, үйлчлүүлэгчдэд үнэлэгдэж, тэдний талархалыг хүлээсэн, сүүлийн нэг жилд  бие даан хийсэн ажлын үр дүн, амжилт, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний  чанарыг сайжруулахад хийж гүйцэтгэсэн ажил, эмчилж эдгэрүүлсэн хүний тоо, шинэлэг арга технологи нэвтрүүлсэн байдал, ҮЭ-ийн гишүүнийхээ үүргийг хэрхэн биелүүлдэг, бусад залуу эмч нарыг сургаж, дадлагажуулсан байдал, тухайн хамт олны үнэлэлт зэргийг тодорхой тусгасан байна. 

Зургаа. Çîõèîí áàéãóóëàõ, хамтран ажиллах áàéãóóëëàãà: 

6.1. Шилдэг эмч нарт “Алтан чагнуур” шагнал гардуулах ёслол хүндэтгэлийн нэгдсэн арга хэмжээний ерөнхий зохион байгуулагч нь Ìîíãîëûí эð¿¿ë мýíäèéí аæèëтны үéëäâýð÷íèé эâëýëүүдèéí хîëáîî байна. 

6.2. Хамтран ажиллах байгууллагаар Эрүүл мэндийн яам, Аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, “Алтан чагнуур” сонин, болон бусад төрийн болон төрийн бус байгууллагууд байж болно. Шалгаруулалтыг хамтрагч байгууллагуудын нэгдсэн хуралдааны олонхийн саналаар тодруулж болно.

 

МЭМАҮЭХ-ны тэргүүлэгчдийн 2011 оны                                                                                                                2 дугаар сарын 23–ны өдрийн  08 тоот                                                                                                                 тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

 

МЭМАҮЭ-ҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ “АЛТАН ЧАГНУУР”

ШАГНАЛД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ТАНИЛЦУУЛГЫН МАЯГТ

 

 

Сүүлийн 6 сар дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй зураг

 

1.Ургийн овог: ____________________________________________________

2. Эцгийн нэр:  ____________________________________________________

 2. Нэр :             ____________________________________________________

 3. Төрсөн огноо :        ______________________________________________

4. Хүйс:                         __________________________________________________________________

5. Төрсөн аймаг, сум, хот:       ___________________________________________________________

6. Одоогийн харъяалал :          ___________________________________________________________

7. Нийгмийн байдал :               ___________________________________________________________

 8. Регистрийн дугаар: ___________________9. ҮЭ-ийн гишүүний батлахны дугаар______________

10. Боловсрол :           ___________________________________________________________________

11. Ажилладаг байгууллагын нэр : _______________________________________________________

12. Мэргэжил :  _______________________________________________________________________

13. ҮЭ-ийн гишүүнээр элссэн он______________14. ҮЭ-ийн татвар төлсөн жил_________________

15. Урьд болон одоо ажиллаж байгаа газар :

¹

Ажлын газрын нэр

Хугацаа

Эрхэлсэн ажил

ҮЭ-ийн сонгуультан эсэх

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

16. Урьд шагнагдаж байсан шагналууд: (Монгол Улсын цол, одон медаль, бусад)

¹

Шагналын нэр

Хэдэн онд

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

17. Нийт ажилласан жил: ________________________________________________________________

18. Үүнээс тухайн хамт олны дотор ажилласан жил __________________________________________

19. Шагнуулах үндэслэл :  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20. Хамт олны санал хувь: ____________________

 

Танилцуулгын маягтыг баталгаажуулсан:

 

 

 

ДАРГА (ЗАХИРАЛ)________________________(нэр)

Гарын үсэг

 

ҮЭ-ИЙН ХОРООНЫ ДАРГА________________________(нэр)

Гарын үсэг

 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР ________________________(нэр)

Гарын үсэг

 

 

........... оны ...... сарын ...... өдөр

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: