• Бидний тухай

хэвтүүлэн эмчлэх үйлчилгээ

Цахим бүртгэл

                                                     Ñ.Ý.Ç.Àëáà

Çîðèëãî:    Ýð¿¿ë ìýíäèéí òýãø õ¿ðòýýìæòýé ÷àíàðòàé , ýýëòýé òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëæ, õàðèóöëàãà, ¸ñ ç¿éã äýýøë¿¿ëýõ 

Çîðèëò:    Ýìíýëãèéí àæèëòàí, áîëîí ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéí àÿ òóõòàé  íºõöºëèéã  áèé áîëãîõ, ýì÷ë¿¿ëýã÷èä ýð¿¿ë àõóé øààðäëàãà õàíãàñàí   ýì÷èëãýýíèé õîîëîîð ¿éë÷ëýõ_ ÿàðàëòàé ò¿ðãýí òóñëàìæèéã öàã àëäàëã¿é ò¿ðãýí øóóðõàé õ¿ðãýõ, ÍÍÁ èéã ÎÓÍÍÁÑ –ûí ìºðäëºã àæèëëàõ, ºð àâëàãàã¿é àæèëëàõ

   Çîõèîí áàéãóóëàëò

          Ñàíõ¿¿ãèéí õýñýã, Õàíãàìæ ¿éë÷èëãýýíèé íèéò 40 ãàðóé àæèëòàí  àæèë ¿éë÷èëãýýã ÿâóóëæ áàéíà    

·          Ñàíõ¿¿ãèéí õýñýãò       Åðºíõèé ñàíõ¿¿÷ 1, òîîöîîíû íÿ-áî  2, íÿðàâ  3                            / õ¿íñíèé, ýìèéí, àæ àõóéí /

·          Õàíãàìæ ¿éë÷èëãýýíèé õýñýã

           Àõëàõ ñóâèëàã÷                                       1

           Ñàíòåõíèêèéí àæèëòàí                          4

            Êîìïüþòåð_ ñ¿ëæýýíèé èíæåíåð         1

             Öàõèëãààíû òåõíèê÷                             1

             Ìóæààí                                                  1

              Æîëîî÷                                                 7

            Ñàõèóë                                                    1

 Õàìò îëíû äîòîð  ÌÓ-ûí Ìýðãýøñýí Íÿáî 4,ÌÓ-ûí Ìàñòåð òîãîî÷  1, 1-3  ð çýðãèéí òîãîî÷èä, ÝÌÕ –ûí Òýðã¿¿íèé àæèëòàí æîëîî÷ 1 ÝÌÕ-ûí Òýðã¿¿íèé àæèëòàí ñëåñàðü1 , Àéìãèéí Òýðã¿¿íèé æîëîî÷ 1, àæèë ìýðãýæëèéí òýðã¿¿íèé îëîí àæèëòàí àæèëëàæ áàéíà.

¯éë àæèëëàãàà                                                            

·         2010 îíä 8 ñàðä  ÄÇÎÓ –ûí áàéãóóëàãûí òóñëàìæààð   Òºâ êîðïóñûí Òºðºõ, Ìýñçàñàë,Äîòîð  òàñàãò õýñýã ÷èëñýí áàðèëãûí çàñâàð  Äîðíû Î÷ ÕÕÊ õèéæ ã¿éöýòãýñýí

·          103 ûí ÿàðàëòàé òóñëàìæèíä  àâòîìàøèí    1

·           Çóíû óëèðàëä   ñóâèëàëä  ñóóðü ºâ÷òýé ýì÷ë¿¿ëýã÷ 120.0 ãàðóé, ýìíýëãèéí àõìàä àæèëòàí 30 ãàðóé ýì÷ëýí ñóâèëñàí

·           6630 õ¿íä ýì÷èëãýýíèé õîîëîîð ¿éë÷èëñýí

·         Ò¿ðãýí òóñëàìæèéí äóóäëàãà/103/ 12562, ñóìûí /àëñûí äóóäëàãà 101  íèéò 125.0 ãàðóé êì ÿâñàí

·                                                    Äîòîð, ñ¿ðüåý, àðüñ, ìýäðýë, ÓÌÒ,  àìáóëàòîðè,  õàëààëòûí ºãºõ áóöàõ øóãàìàíä   50, 80  èéí çàäóâè÷èê   òóñ á¿ð 2 ,  þ¿ëýã÷ 2, 20 èéí âåíòåëü 4, øèíýýð ñîëüæ,  50 èéí  çàäóâè÷èê  3 ûã  çàñàæ õýâèéí àæèëëàãààòàé áîëãîâ, Á¿õ õóäàãíóóäûã  öýâýðëýæ çàñâàðëàâ. Àìáóëàòîðèéí õ¿éòýí óñíû öîîðñîí  øóãàìûã ñàëãàæ 50 èéí âåíòåëü øèíýýð òàâüæ  õ¿éòýí óñíû øóãàìûã õààëëòòàé áîëãîñîí. Ìàòåðèàëûí ¿íý 280.0¥

·         ÓÌÒ, ͺõºí ñýðãýýõ Õàëäâàðò òàñãóóäàä öîîðñîí ïààðûã ñàëãàæ øèíýýð   62  ïàð   òàâèâ.   Á¿õ òàñàã êàáèíåòàä öîîðñîí ðåçãîí, òóðáàíóóäûã øèíý÷ëýí ñîëüñîí, Ìàòåðèàëûí ¿íý 658.0¥

·         Òºâ êîðïóñûí òàñãóóäûí  íèéòèéí  æîðëîíãûí  112  ì òðóáà ,19  ñóóëòóóð ûã øèíýýð     ñîëüæ ñóóðèëóóëàâ. 6361.5

·         “Äýëõèéí çºí” ÎÓÁ-ûí  õàíäèâààð   Òºâ ýìíýëãèéí äýýâýð, àãààðæóóëàëò, Ìýñ çàñàë, Òºðºõ, Äîòîð, ãàë òîãîî çýðýã 112.0 ñàÿ òºãðºãèéí  áàðèëãûí çàñàëûí àæëûã  “ Äîðíû –Î÷” ÕÕÊ  õèéæ  ã¿éöýòãýæ áàéíà.

·         ªºðñäèéí äîòîîä  íººö áîëîëöîîã àøèãëàí Àìáóëàòîðè , õ¿ëýýí àâàõ, óãààëãûí õýñýãò áàðèëãûí çàñëûí àæèë , Ýìãýã àíàòîìè, àâòîãðàæ, ÓÌÒ, Àìáóëàòîðèéí  äýýâðèéí äóñààë ãîîæñîí õýñýãò   õàð ëàêààð õàð öààñ íààæ çàñâàð õèéâ      .1012.6¥

·         Á¿õ òàñãóóäàä á¿õ öîíõ ûã öýâýðëýæ äóëààëãà õèéñýí

·         Àëñ áîëîí îéðûí äóóäëàãûí àâòîìàøèíû áýëýí áàéäëûã õàíãàñàí.

·         Ýëñòèéí  6.0 êâ ûí êàáåëü øóãàìûí äýä ñòàíö òàëûí øèò õîëáîãäîõ ¿ç¿¿ðèéí ìóôüò ñîëüñîí    250.0¥

·         Äîòîð, ñ¿ðüåý, àðüñ, ìýäðýë, ÓÌÒ,  àìáóëàòîðè,  õàëààëòûí ºãºõ áóöàõ øóãàìàíä   50, 80  èéí çàäóâè÷èê   òóñ á¿ð 2 ,  þ¿ëýã÷ 2, 20 èéí âåíòåëü 4, øèíýýð ñîëüæ,  50 èéí  çàäóâè÷èê  3 ûã  çàñàæ õýâèéí àæèëëàãààòàé áîëãîâ, Á¿õ õóäàãíóóäûã  öýâýðëýæ çàñâàðëàâ. Àìáóëàòîðèéí õ¿éòýí óñíû öîîðñîí  øóãàìûã ñàëãàæ 50 èéí âåíòåëü øèíýýð òàâüæ  õ¿éòýí óñíû øóãàìûã õààëëòòàé áîëãîñîí. Ìàòåðèàëûí ¿íý 280.0¥

·         ÓÌÒ, ͺõºí ñýðãýýõ Õàëäâàðò òàñãóóäàä öîîðñîí ïààðûã ñàëãàæ øèíýýð   62  ïàð   òàâèâ.   Á¿õ òàñàã êàáèíåòàä öîîðñîí ðåçãîí, òóðáàíóóäûã øèíý÷ëýí ñîëüñîí, Ìàòåðèàëûí ¿íý 658.0¥

·         Òºâ êîðïóñûí òàñãóóäûí  íèéòèéí  æîðëîíãûí  112  ì òðóáà ,19  ñóóëòóóð ûã øèíýýð     ñîëüæ ñóóðèëóóëàâ. 6361.5

·         “Äýëõèéí çºí” ÎÓÁ-ûí  õàíäèâààð   Òºâ ýìíýëãèéí äýýâýð, àãààðæóóëàëò, Ìýñ çàñàë, Òºðºõ, Äîòîð, ãàë òîãîî çýðýã 112.0 ñàÿ òºãðºãèéí  áàðèëãûí çàñàëûí àæëûã  “ Äîðíû –Î÷” ÕÕÊ  õèéæ  ã¿éöýòãýæ áàéíà.

·         ªºðñäèéí äîòîîä  íººö áîëîëöîîã àøèãëàí Àìáóëàòîðè , õ¿ëýýí àâàõ, óãààëãûí õýñýãò áàðèëãûí çàñëûí àæèë , Ýìãýã àíàòîìè, àâòîãðàæ, ÓÌÒ, Àìáóëàòîðèéí  äýýâðèéí äóñààë ãîîæñîí õýñýãò   õàð ëàêààð õàð öààñ íààæ çàñâàð õèéâ      .1012.6¥

·         Á¿õ òàñãóóäàä á¿õ öîíõ ûã öýâýðëýæ äóëààëãà õèéñýí

·         Àëñ áîëîí îéðûí äóóäëàãûí àâòîìàøèíû áýëýí áàéäëûã õàíãàñàí.

·         Ýëñòèéí  6.0 êâ ûí êàáåëü øóãàìûí äýä ñòàíö òàëûí øèò õîëáîãäîõ ¿ç¿¿ðèéí ìóôüò ñîëüñîí    250.0¥

 

·         Àþóëã¿é àæèëëàãààíû çààâàð÷èëãààã øèíý÷èëæ, òåõíèê àøèãëàëòûí ïàñïîðòûã õýâëýæ  òàñãóóäûí òîíîã òºõººðºìæèéã ïàñïîðòæóóëàâ..

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: