• Бидний тухай

хэвтүүлэн эмчлэх үйлчилгээ

Цахим бүртгэл

 

Ò¿¿õýí òàíèëöóóëãà:

 

Õºâñãºë àéìãèéí Àðüñ-ªíãºíèé àëáà ¿¿ñýæ õºãæñºí òîâ÷ ò¿¿õ

 

1920îíûñ¿¿ë÷ýýñ óëñ äàÿàðǺâëºëòèéí ýì÷ ìýðãýæèëòí¿¿äèéí õ¿÷èí òóñëàëöààòàéãààð òóñ àéìãèéí íóòãààð ýìíýëýã àðèóí  öýâðèéí ýêñïåäèö¿¿ä ãàð÷ ÿð õ¿éòýí óóøèãíû ñ¿ðüå èëð¿¿ëýõ àðãà õýìæýý çîõèîí áàéãóóëæ áàéñàí áàéíà .

 

1931îíä Íýãäñýí ýìíýëýã áàéãóóëàãäàõàä õàìò áàéãóóëàãäñàí áàéíà.Òýð ¿åä óðøèãò òýìá¿¿ óëìààñ õàìàð íü íàõèéæ,õîíõîéñîí äóó íü ãóíøñàí,÷èõ íü íààëäàæ í¿ä íü óëàéñàí ýðýìäýã õ¿ì¿¿ñ çàõààñ àâààä áàéñàí íü îðîñ ýì÷ íàðûí ñýòãýëèéã ýìçýãë¿¿ëæ áàéñàí áºãººä Àéìãèéí ýìíýëãèéã ¿¿ñãýí áàéãóóëàã÷ Ä.Ä.Ìèíêååâ ýì÷ ººðºº àðüñ ºíãºíèé ýì÷ áàéñàí òóë ýíý àñóóäàëä àíõààðàë õàíäóóëàí ºâ÷òºíèéã îíîøëîõ,ýì÷ëýõ àæèëûã øóóä ýõýëñýí áàéíà.

 

1948 îíîîñ ñóóðèí ýì÷èëãýýíèé ãàçàð “òàñàã” áèé áîëæ,áàãà ýì÷ Ç.Äîëæèí õàðèóöàæ,Ǻâëºëòèéí ýì÷ íàðûí çààâðûí äàãóó ºíãºíèé ºâ÷òºíèéã òàðèàíä îðóóëæ ýì÷èëæ ýõýëñýí áàéíà.Ýíý íü òóñ àéìàãò 1940-ººä îíû äóíäóóð ÿâñàí ¿çëýãèéí áðèãàäûí ýëð¿¿ëñýí ºâ÷òºí¿¿äèéã ñóóðèí ýì÷ëýõ ýõëýë áàéâ.

 

1954 îíä àéìàãò ÿâàãäñàí ºíãºíèé ºâ÷íèéã èëð¿¿ëýõ 2 äàõü îòðÿäûí ¿çëýãèéí äàðàà ̺ðºíä Ǻâëºëòèéí Êîíñóë áàéñàí áàéðàíä “îäîîãèéí ÝÌÃ-ûí êîíòîð” àðüñ ºíãºíèé áîëüíèö 15 îðòîéãîîð íýýãäñýí áºãººä àíõíû ìîíãîë èõ ýì÷ äàðãà íü ׿ëòýìèéí ׿ëòýìäîðæ “Ñýëýíãý àéìãèéí Õóøààòàä 1928 îíä òºðñºí,õîæèì ÀÓÄÑ-ä áàãøèëæ, ýðäýìòýí áîëñîí” áºãººä õîéòîí æèë íü òýð àéìãèéí ÝÕÕ-èéí äàðãààð äýâøèí òîìèëîãäñîí òóë èõ ýì÷ Áàâóóãèéí Ëóâñàííîðîâ “Õîæèì

 

ÀÓÄÑ-èéí ëàáîðàòîðèéí áàãø. Ýðäýìòýí áîëñîí”ýíý áîëüíèöèéí àæëûã õàðèóöàõ áîëñîí áàéíà. Ýíý ¿åä çºâëºõ ìýðãýæèëòíýýð çºâëºëòèéí ýì÷ Ê.ß.Âîëêîâà àæèëëàæ áàéæýý. Áàãà ýì÷ íü Ç.Äîëæèí àõëàõ ñóâèëàã÷ íü Ì.Äîëãîð “áàéëäààíû ãàâúÿàíû óëààí òóãèéí îäîíò” Í.È÷èíõîðëîî íàð àæèëëàõ áîëæýý. Òýð ¿åä ºâ÷òºí ìàø èõ,øàð,óëààí òàðèà “âñåìîâåðîë,íîâàðñåíîë”-ààð áîüíèö áîëîí àìáóëòîðûí ýì÷èëãýý õèéæ áàéãààä ñ¿¿ë õýðä Áèöèëëèíèéã õýðýãëýõ áîëæýý.

 

Óëñûí õýìæýýãýýð ºíãºíèé ºâ÷èíòýé òýìöýõ ÿâóóëûí ¿çëýã õýä õýäýí óäàà ãàðñàí áºãººä ñ¿¿ë÷èéí õ¿÷èðõýã îòðÿä á¿õ àéìàãò “íýã àéìàãò 2, á¿ãä 36 îòðÿä” 1958 îíû 6 äóãààð ñàðààñ á¿õ ñóìäûã õàìðóóëàí ÿâàãäàæ îíîøëîõ ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ êàìïàíèò àæèë çîõèîí áàéãóóëæýý. Ìàíàé àéìãèéí îòðÿä 7 áà 8 ãýñýí äóãààðòàé 2 ãðóïï áîëîí ãàð÷ýý.

 

7 äóãààð îòðÿäûí äàðãà íü ýì÷ Øàãäàðñ¿ðýí, çºâëºõ íü Ǻâëºëòèéí ýì÷ Å.Ñ.Îñèïîâà”Ñ¿õáààòàðûí îäîíãîîð øàãíàãäñàí”, ñåðîëîãòèéí èõ ýì÷ Öýðýíäóëàì , Öýðýí äóëàì, áàãà ýì÷ Ð.Òóãàë, Æ.Ãîìáî íàð ñåðîëîãè ëàáîðàíò Öýäýâ, êëèíèê ëàáîðàíò Ãàðàìæàâ, ñóâèëàã÷ Á.Äîëãîðæàâ, Äàãâàæàìö, æîëîî÷ Áàò-Î÷èð, Á.Ò¿÷èí,Íàöàã íàðûí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé ÿâæýý. 8 äóãààð îòðÿòûí äàðãà ñåðèîëîãè÷ èõ ýì÷ Ø.×èìýä, ìýðãýæèëòýí íü Êëàðèÿ ßêîâëåâíà Âîëêîâà “Õºäºëìºðèéí ãàâúÿàíû óëààí òóãèéí îäîíãîîð øàãíàãäñàí”, áàãà ýì÷ Õîðëîî, Áàòäîðæ, ñóâèëàã÷ ß.Äîëæèíæàâ, Ä.Äîëãîð, Ï.Ìèøêà, ñåðèîëîãè ëàáîðàíò Öîîäîë, êëèíèê ëàáîðàíò À.Öýðýíäóëàì, íàðûí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé ÿâñàí áàéíà.

 

Àéìãèéí óóãàí èõ ýì÷ íàðûí íýã, ýìíýëýãèéí ò¿¿õò õ¿í Äàìáûí Äàøäîðæ

 

“1957-1972”àéìàãò ºíãºíèé ºâ÷èíòýé òýìöýõ, ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ àæèëä îëîí æèë ¿ð á¿òýýëòýé àæèëàõäàà òàñàã, äèñïàíñåðèéã õàðèóöàí, çàëóó áîëîâñîí õ¿÷íèéã áýëòãýõýä èõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí õ¿í þì.̺í Àðüñ ºíãºíèé äèñïàíñåð, òàñàãò Àãâààíäàø, Õ¿÷èòáààòàð íàðûí èõ ýì÷ àæèëëàæ áàéâ.Èéíõ¿¿ ìàíàé àéìàãò Ǻâëºëòèéí ìýðãýæèëòí¿¿äèéí õàìòûí õ¿÷ýýð íèéãìèéí òóëãàìäñàí õ¿íä àñóóäàë áîëîí ºíãºíèé ºâ÷íèéã èëð¿¿ëýí îíîøëîõ, ýì÷ëýõ, õÿíàõ íýãäñýí òîãòîëöîî á¿ðäýí æèëä ãðàôèê òºëºâëºãººãººð àéìãèéí òºâ, õºäººä, çàðèì ¿åä òºâèéí áàéãóóëëàãûí äýìæëýã òóñëàëöààòàéãààð ºíãºíèé ºâ÷èíòýé èäýâõòýé òýìöýæ èðñýíèé ¿ðýýð 1960-ààä îíû äóíä ¿å ãýõýä ºâ÷ëºëèéí áóóðóóëàõ ¿íäñýí ýðãýëò ãàðñàí áèëýý. Ýíý áîë ò¿¿õýí äýâøèë, ýð¿¿ëèéã õàìãààëàõûí òîì îëîëò áàéëàà.

 

Àðüñ ºíãºíèé òàñàã, äèñïàíñåöèéí àæëûã èõ ýì÷ Ä.Äàøäîðæ 1957-1972îí, Î.Äýìáýðýëñàìáóó 1968 îíîîñ, ×.Ðàã÷ààñ¿ðýí, Æ.Ë¿íæýý, 1986-1988, Ë.Ñýìæèä 1988,Ä.Áàòõóÿã, 1990, È÷èíõîðëîî, È.Öýíãýëìàà, 1992, Ë.Ëõàìñ¿ðýí, 1993-2004, Á.Äóëàìæàâ1992-2011, Æàðãàëìàà 1995 îíîîñ ÁÇÕª-èéí ýì÷ýýð òóñ òóñ àæèëëàæ áàéíà.1948 îíîîñ 1994 îíóóäàä óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýãèéã òîãòìîë ÿâóóëæ,èëýðñýí ºâ÷òºí, òýäíèé õàâüòàã÷äûã öàã àëäàëã¿é èëð¿¿ëýõ ýì÷ëýõ, õÿíàõàä èõýýõýí àíõààðàë òàâüæ áàéñàí þì. Äèñïàíñåð òàñãèéí áàãà ýì÷ýýð Ç.Äîëæèí, Ã.×îéæèëñ¿ðýí, Ì.Äàãäàí, Öàãààí÷óëóóí, Îþóí÷èìýã, Äàâàà, Ëàáîðàíò ß.Âàí÷èí, Í.Áÿìáàà, À.Öýðýíæàìö, Ìàðóóø, Ï¿ðýâæàâ, Óðàíáèëýã, Ñàðàíòóÿà, Áàÿíæàðãàë, Ýðäýíýöýöýã, Öàãààí÷óëóóí, Àìàðòàéâàí, íàðûí áàãà ýì÷, äóíä ìýðãýæèëòí¿¿ä àæèëëàæ èðñýí áàéíà. 1995 îíîîñ Áýëãèéí çàìûí õàëäâàð íü õàëäâàðòûí òàñàãò íýãäýæ, àðüñíû òàñàã áèå äààí ¿ëäýæ òàñãèéí ýðõëýã÷ýýð Á.Äóëàìæàâ àæèëëàæ áàéíà.

 

Àðüñ  ºíãºíèé òàñàã íü 1948 îíä áàéãóóëàãäñàí áà  15 îðòîé , áàãà ýì÷ 1 , àñðàã÷ 3 , àæ àõóé , òîãîî÷ ãýñýí îðîí òîîòîé áàéæýý .

 

Òàñãèéí ýðõëýã÷ áàãà ýì÷ Äîëæèí áàéñàí . ¯å ¯åèéí îëîí ñàéõàí ýì÷ ìýðãýæèëòí¿¿ä àæèëëàæ áàéñàíä áèä áàõàðõàäàã  .

 

1958 îíä àðüñ ºíãºíèé äèñïàíñåðèéí ýðõëýã÷ýýð äîîðõ õ¿ì¿¿ñ àæèëëàæ áàéñàí áàéíà.

 

·         Äàøäîðæ 1958-1971 îí õ¿ðòýë

 

·         Î. Äýìáýðýëñàìáóó 1971-1985 îíä

 

·         Æ.Ë¿íæýý 1985-1990 îíä

 

·         Ä.Áàòõóÿã 1990-1991 îíä

 

·         Ö.Öýíãýëìàà 1991-1993 îíä

 

·         1993 îíîîñ Á.Äóëàìæàâ  2000-2005 îíä  Äîòîðûí òàñãèéí àðüñíû ýì÷ýýð Á.Äóëàìæàâ àæèëëàæ áàéãààä 2005 îíîîñ Àðüñíû òàñàã áèå äààñàí òàñàã áîëîí àæèëëàæ áàéíà . Àðüñ ºíãºíèé èõ ýì÷ýýð Íÿìàà , Ñýìæèä ,Ðàã÷ààñ¿ðýí , È÷èíõîðëîî ,áàãà ýì÷ Äàâäàí ,ñóâèëàã÷ààð Äîðæñ¿ðýí , Íÿìñ¿ðýí , Äîëãîðæàâ , Ä. Íàòàà, Àìãàëàí, Ä. Äàðüñ¿ðýí ×.Îþóí÷èìýã, À.Óðàíáèëýã, Äàâààíÿì Ë.Ñàðàíòóÿà Æ.Áàÿíæàðãàë çýðýã îëîí ñóâèëàã÷ ìýðãýæèëòí¿¿ä àæèëëàæ áàéñàí .Òîãîî÷ Äîëãîðñ¿ðýí, Ò.Íàäìèä,

 

Àðüñ õàðøèëûí  òàñàã ýõ ýì÷ 1 Á.Äóëàìæàâ , Àõëàõ ñóâèëàã÷ 1 Ä.Ëõàãâà÷óëóóí , ýýëæèéí ñóâèëàã÷ 4 Ë.Ýðäýíýöýöýã , Ö.Àðèóíàà , Ã.Áîëîðìàà, Í.Àðèóí òóÿà , ¯éë÷ëýã÷  1 Ï.Áÿìáàñ¿ðýí ãýñýí îðîí òîîòîéãîîð àæèëëàæ áàéíà.

 

Îäîîãèéí òàñãèéí  ýðõëýã÷ Á.Äóëàìæàâ íü 1993 îíîîñ àðüñ ºíãºíèé êàáèíàòàä 1995 îíîîñ àðüñíû òàñãèéí ýðõëýã÷ýýð àæèëëàæ áàéíà.ÝÕÒÀ àðüñ õàðøèë ãîî çàñàëûí òýðã¿¿ëýõ  çýðýãòýé ýì÷.

 

Àõëàõ ñóâèëàã÷ Ä.Ëõàãâà÷óëóóí 2009 îíä ÝÌß-íû õ¿íäýò æóóõ áè÷èãòýí 2010 îíû Ñóâèëàõóéí àìüäðàë òºâèéí òýðã¿¿íèé ñóâèëàã÷ àëòàí ìåäèàëèàð øàãíàãäñàí ñóâèëàõóéí àõëàõ çýðýãòýé ñóâèëàã÷ þì.

 

Ë.Ýðäýíýöýöýã íü 2006 îíä àñàðãàà ñóâèëãàà ìºðäºæ õýâøñýí ñóâèëàã÷ íîìèíàöûí ýçýí, 2010 îíû ñóðãàëò ñóðò÷èëãààã ºâºðìºö øèíýëýã õýëáýðýýð õèéæ õýâøñýí øèëäýã ñóâèëàã÷ þì.

 

Ö.Àðèóíàà íü 2004 îíä  ÝÌß õ¿íäýò æóóõ áè÷èã 2010 îíä ÝÌß òýðã¿¿íèé àæèëòàí öîë òýìäýãòýí.

 

Ã.Áîëîðìàà íü 1997îíû 2010 îíû Íýãäñýí ýìíýëãèéí äàðãûí íýðýìæèò øàãíàë  ÝÌß-íû æóóõ áè÷èãòýí.

 

Í Àðèóíòóÿà Äàðõàí õîòûí ÀÓÄ ñóðãóóëèéí  óðëàãèéí ¿çëýãèéí          ìºíãºí  ìåäàëüòàé. Àéìãèéí àâàðãà øàëãàðóóëàõ ãàðáºìáºãèéí  òýìöýýíèé àëò  ìåäàëüòàé

 

Ï.Áÿìáàñ¿ðýí 2007 îíä ÝÌß-íû æóóõ áè÷èãòýí 2007 îíû Íýãäñýí ýìíýëýãèéí äàðãûí íýðýìæèò øàãíàë çýðýã øàãíàëóóäààð òóñ òóñ øàãíàãäñàí õàìò îëîí àæèëëàæ áàéíà.

 

 

 

Æèëäýý  450 -500  õ¿ðòëýõ ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ õ¿ëýýí àâ÷ ýìíýëãèéí òóñëàìæ ¿ç¿¿ëæ áàéíà.Àìáóëàòîðîîð æèëäýý 4500-6000 õ¿í ¿ç¿¿ëæ  æèëèéí îð õîíîã 3500 ýìíýëýãèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýý àâäàã.

 

Ìàíàé òàñàã àéìãèéí õýìæýýíä àðüñ õàðøèëûí ºâ÷íèéã îð÷èí ¿åèéí òîíîã òºõººðºì溺ð îíîøëîãîî ýì÷èëãýý ñòàíäàðòûí äàãóó ÷àíàðòàé  íàéäâàðòàé ¿éë÷èëãýýã àðä èðãýääýý ¿ç¿¿ëæ áàéíà

 

Ãåðìàí óëñàä ¿éëäâýðëýãäñýí ,îëîí óëñûí ñòàíäàðò ñîðèëóóä . ¯¿íä  :

 

1.    Ñïèðîìåòðèéí øèíæèëãýý

 

2.    Àìüñãàëûí çàìûí 20 òºðëèéí ñîðèë

 

3.    Õ¿íñíèé õàðøèëûí 8 ñîðèëûã òóñ òóñ õèéæ ¿éë÷èëæ áàéíà

 

Ìàíàé òàñàã íü 1996-1999 îíóóäàä íýãäñýí ýìíýëýãèéí õýìæýýíä àæèëààðàà òýðã¿¿í áàéðàíä øàëãàð÷ áàéñàí áà 2004 îíä øèëäýãèéí øèëäýã ñóâèëàã÷ õàìò îëîí ºðãºìæëº ÝÌÃ-íýãäñýí ýìíýëýãýýñ çîõèîí áàéãóóëëàãäñàí óðàëäààíò àÿíä àìæèëòòàé îðîëöîæ 2004-2006 îíóóäàä 1.2.3-ð øàëãàð÷ 2006-îíä Íýãäñýí ýìíýëýãèéí õýìæýýíä á¿òýýë÷ õàìò îëîí ºðãºìæëºë,öîìîîð øàãíàãäñàí.Àéìãèéí íýãäñýí ýìíýëýã áàéãóóëàãäñàíû 75 æèëèéí îéã óãòàæ çîõèîí áàéãóóëàãäñàí Ñýòãýëä íèéöñýí ¿éë÷èëãýý òîõèëîã îð÷èí àÿíä àìæèëòòàé îðîëöîæ 2 äóãààð áàéð ýçýëæ ºðãºìæëºë ìºíãºí øàãíàë,ñóâèëàã÷ áàñ ýð¿¿ë ìýíä àÿíä òýðã¿¿í áàéð ýçëýâ  2008 îíä ýì÷èëãýýíèé õîîëëîëò àÿíä 2 áàéð ýçýëæ ºðãºìæëºë ìºíãºí øàãíàë 2009 îíä ýìèéí çîõèñòîé õýðýãëýý àÿíä òýðã¿¿í áàéð ýçýëæ ºðãºìæëºë ìºíãºí øàãíàë, 2010îíä ¸ñ ç¿éã äýýäëýã÷ õàìò îëîí àÿíä òóñãàé áàéð ýçýëæ ºðãºìæëºë ìºíãºí øàãíàëààð øàãíàãäñàí õàìò îëîí

 

þì  .

 

Ìàíàé õàìò îëîí Õºâãºëèéí àðä èðãýääýý ººðñäèéí ìýðãýæëèéí äàãóó ÷àíàð, ñòàíäàðòûí äàãóó îëîí îëîí æèøèã ýì÷èëãýý ¿éë÷èëãýýã öàã àëäàëã¿é øóóðõàé õ¿ðãýí àæèëëàæ áàéíà.Ìàíàé òàñàã êàáèíåòýä àæèëëàæ áàéñàí ¿å ¿åèéí àõìàäóóä äóíä ¿å çàëóó ¿åèéõýíäýý áàÿðûí ìýíäèéã õ¿ðãýæ õàìãèéí ñàéí ñàéõàí á¿õíèéã õ¿ñüå.

 

 

 Àðüñ Хавдрын òàñãèéí 2014 îíы жилийн эцсийн үйл ажиллагааны  òàéëàí

              Тасгийн зорилго

Манай тасаг нь Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжихжилийн хүрээнд хариуцлагыг өндөржүүлж, чанар стандартыг баримталж, эмчлүүлэгч үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчинг бүрдүүлж, багаар ажиллах чадварыг эзэмшиж, сэтгэлд нийцсэн 9-н үйлчилгээг эрхэм зорилгоо болгон хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

2014 онд Хавдрын кабинет нь хэвтүүлэн эмчлэх 2 ортой байснаа Итгэл хавдаргүй Монгол Үндэсний сангаас төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж 4 ортой тасаг болон өргөжиж Арьс харшлын тасагтай нэгдэн Арьс Хавдрын тасаг болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  

Нэг. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

Òóñ òàñàãò   2014 онд  нийт 780  õ¿í õýâòýí ýì÷ëүүлснээс Арьсны өвчнөөр 553, Хими Хөнгөвчлөх эмчилгээнд 227 эмчлүүлэгч нар хамрагдсан байна..

   Ор хоног 6118, дундаж ор хоног 7,4 , орны эргэлт 5,3 ,  орны фонд ашиглалт 46,9, нас баралт -9

Арьс Хавдарын тасгийн аìáóëàòîðиоð нийт 6882 õ¿í  ¿çëýãò õàìðàãäñàíààñ

Хими хөнгөвчлөх эмчилгээний чиглэлээр 

·         Амбулаторийн нийт үзлэгийн тоо- 5132 үүнээс

·         Өвчний учир- 4038

·         Диспансерийн хяналтын үзлэг- 964

·         Урьдчилан сэргийлэх үзлэг- 165

    Арьс Харшлын чиглэлээр

·         Амбулаторийн нийт үзлэгийн тоо -5694

·         Өвчний учир-5349

·         Диспансерийн хяналт-3

·         Урьдчилан сэргийлэх- 345

Хими Хөнгөвчлөх эмчилгээний хэсэгт 1 ортой эрчимт эмчилгээний

Хоёр. Зан үйлийн өөрчлөлт харилцаа

Сургалт суртчилгааг хэвтэн эмчлүүлэгчдэд төлөвлөгөөгий дагуу хийж ирлээ.

-Эрүүл аж төрөх зан үйл сэдвээр 1760 хүнд   95 удаа 56 сэдвээр 42 цаг 20минут                                                        -ЗГ-ын 224-р тогтолоор 380 хүнд  14 сэдвээр  15 цаг 20минут.                                                              -Зохистой хооллолт 627 хүнд 25 сэдвээр 25 цаг 10 минутын сургалт хийв                                                   -Заавал хэвшүүлэх 21 дадал- 254 хүнд 19 удаа 6 цаг 40 минут     

-Хавдраас сэргийлэх эрт илрүүлэлтийн талаар сурталчилгааг мэдээллийн хэрэгслүүдээр явууллаа. Үүнд: - телевизээр нийтдээ-3   -Радио FM – 6                       -Хэвлэлээр- 1                              

Хавдартай өвчтөнд үзүүлэх өвдөлт намдаах эмчилгээ болон хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээсэдэвт сургалтыг өрх, сум, нарийн мэргэжлийн нийт 36 эмч нарт явуулсан.

Хорт Хавдраас хэрхэн сэргийлэх вэсэдвээр нэгдсэн эмнэлгийн Онош зүйн тасгийн нийт ажилчдад сургалт явуулсан.

 Арьс харшил, Артерийн даралт ихсэлт,Зохистой хооллолт сэдвээр ВКК-ийн хуралд оролцогч нийт 62  хүнд  яриа хийж гарын авлага материал бэлдэж тараав.

Эмчлүүлэгчээс Сэтгэл ханамжийн  судалгааг нийт 393 хүнээс авч үр дүнг тооцоход сэтгэл Ханамжтай - 94%  Ханамжгүй - 6 % байлаа.

Тасгийн нийт ажилчид Харилцаа хандлагаа дээшлүүлэх сургалтанд 2 удаа хамрагдсан.

Эмч  ажилчдын ёс зүй харилцаа хандлага, ур чадварыг улирал тутам үнэлж үнэлгээг гаргав. / 4 /

Онол практикийн бага хуралд эмч Т.Цэрэнсүрэн Сүүлийн 5 жилийн Хавдарын өвчлөл сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлж тусгай байранд орсон.

Гурав. Эм зүй ба дэмжих үйл ажиллагаа

Антибиотикийн мэдрэг чанарын шинжилгээг нийт 233 хүнд хийж  эмчилгээний чанар сайжирч байна.

Эмийн зохистой хэрэглээ сэдвээр  499 хүнд 19 сэдвээр 14 цаг 40 минут сургалт хийсэн.                                                                                    

Эмийн гаж нөлөө  2014 онд 7 илэрч,эм зүйчид мэдээлсэн.

 Эрсдэлд  2 сувилагч өртсөн байна.Тухайн үед нь арга хэмжээг авсан.

Эмчлүүлэгчдэд эмийн зохистой хэрэглээний талаар сургалт оруулж үр дүнг тооцов.

Арьс Хавдрын өвчний үед хэрэглэгдэх  стандартад  заагдсан эмээр эмийн захиалга хийж эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэн  ажиллав. 2-3 төрлийн эм  ./кетотефин ,ланадоксин, цитризин  уухаар /,синафлан ,салицилат   цайрын исэл зэрэг тосон түрхлэгүүд , химийн тариа- цисплатин, лейковарин, ондансетрон, кодейн уухаар, трамадол уухаар, морфин уухаар мөн К-сийвэн, Шинэ хөлдүү сийвэн тасалдаж  байв.

Оношлогоо,эмчилгээ  сувилахуйн  стандартыг 83% -иар биелүүлэв.

Эмийн бус эмчилгээнд нийт давхардсан тоогоор  75 хүн  427 удаа хамрагдсан байна.                             ЭДХ-аас сэргийлэх  стандарт биелэлтэнд халдвар судлаач  эмчтэй  хамтран ажиллаж алдаа дутагдлыг илрүүлж засаж ажиллаж  ирлээ.   

187-ð òóøààëààð õàëäâàð ñóäëàà÷ Á.Îþóí÷èìýã ýì÷ýýð 1 óäàà õè÷ýýë îðóóëñàí.Үүний дагуу  хог хаягдлаа ангилан ялгаж  тэмдэг , тэмдэглэгээг  хийсэн. Öýâýðëýãýý ¿éë÷èëãýýíèé ñòàíäàðòûã áàðèìòëàõ ¿¿äíýýñ  цэвэрлэгч нарын ажлыг улирал тутамд дүгнэж ирлээ.                                                                               

 Яаралтай тусламжийн  эм тариа болон Сэтгэц нөлөөт мансууруулах эмийн жагсаалтыг ЭМЯ - ны сайдын 400 тоот тушаалыг баримтлан шинээр боловсруулж батлуулж ажиллаж байна.

 Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг чанартай  хүргэж нийт хэвтэн эмчлүүлсэн 764 хүнд  сувилгааны картыг хөтлөж, сувилахуйн 5 шатлалын тэмдэглэгээг хүнд ,хүндэвтэр 75 эмчлүүлэгчдэд хөтөлсөн.

Анхан шатны маягт хөтлөлтийг ЭМЯ-ны сайдын 450 тоот тушаалын дагуу  хяналт тавьж ажиллаж ирлээ.

-Хяналт тавьсан тоо - 63

-Илрүүлсэн зөрчил – 15   Гарсан зөрчлийг тухай бүрд нь хэлж танилцуулж засуулж ажиллав.

 Эмч сувилагчдын хооронд 20 удаа Ижил мэргэжилтний үзлэг үнэлгээг хийж ирлээ.                 

 

 

 

Дөрөв. Хүний нөөцийн хөгжил

Тасгийн эмч, сувилагч ажилчид Ажлын байрны тодорхойлолт, Хөдөлмөрийн гэрээгээ  мөрдөж ажиллав.

Тасгийн 1 эмч, 1 сувилагч төгсөлтийн дараах олгох сургалтанд хамрагдаж байна.

Òàñãèéí íèéò àæèë÷èä óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýãò 1 удаа, нарийн мэргэж лийн үзлэг шинжилгээнд1 удаа хамрагдаж ажилчдын 95% нь хэвтэн эмчлүүлсэн.   

Эмч сувилагч нар мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд тасралтгүй хамрагдаж нийт багц цагаа бүрэн биелүүлсэн.

Хими Хөнгөвчлөх эмчилгээн дээр Т.Батням, Санжсүрэн, Цэрэнчимэд, Лхамрагчаа, Арьсны хэсэгт Сарантуяа, Баяржаргал зэрэг сувилагч нарыг сувилахуйн стандарт мөрдөлт, эмчлүүлэгч үйлчлүүлэгчтэй хэрхэн харилцах талаар дагалдуулан сургаж ажиллаж байна.

Тав. Бусад үйл ажиллагаа

Дîòîîäûí õÿíàëò  үнэлгээг графикийн дагуу  145 удаа хийлээ.

 Òàñàãò ÷àíàðûí õóðëûã 4  óäàà çîõèîí áàéãóóëж тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлүүлж ажиллаж байна.                           

 2014 онд хийсэн ажлаараа “Сайн туршлагын сан” ,”Алдааны сан “байгуулав.

 2014 îíд  òóñ òàñàãò  580000 òºãðºãíèé  61 øèíýëýã ç¿éë, бүтээлч ажил хийсэнбайна.

 

2014 оны шинэлэг бүтээлч ажлын жагсаалт

 

Бүтээлч ажил

Тоо ширхэг

 

Нэг бүрийн үнэ

Бүх үнэ

Үр дүн

1

Тарианы өрөөнд ширээний бүтээлэг

1,5м 

4000

4000

Халдвар хамгааллын стандартыг баримтлах

2

Тавгын идээ

1кг

4000

4000

Хүндэтгэл үзүүлж багаар ажиллах

3

Бичгийн цаас

8000

16000

АШМ

4

Гүйдэг зам

500

1000

Хөшиг тогтоох

5

Дуудагдах схем

1000

1000

Онцгой бэлэн байдлын үед дуудах схем

6

Цаг тооны бичиг

13000

13000

Тасагтаа хэрэглэх

7

Хэвлэл худалдаж авав

8200

82000

Мэдлэгээ дээшлүүлэх

8

Билет

5000

15000

Байгуулагаас үзвэрийн билет өгөв

9

Тарианы өрөөнд шилэн шкаб  авав

15000

15000

Тасгийн тохижилтонд

10

Хадаг печень дурсгалын зүйл

 

2500

 

7250

18000

30000

Тасгийн өндөр настан

Нямсүрэн гуайд хүндэтгэл үзүүлэв

11

 Печень  дурсгалын зүйл

 

4500

 

19400

 

 

47800

ЭТА  цол тэмдгээр Л.Эрдэнэ

цэцэг, П.Бямбасүрэн

12

Хадаг  дурсгалын зүйл

1500

9500

11400

Өндөр настан Ичинхорлоо эмчид өгөв

13

Сувилагч  сэтгүүл

6000

6000

Мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх

14

Сонин

250

750

Мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх

15

Цагаан будаг

3000

3000

Сургалтын өрөө будах

16

Сэтгүүл

4200

4200

Мэдлэгээ дээшлүүлэх

17

Өлгүүр

750

1500

Платанд хадав

18

Эмийн сав

13000

13000

Эмчлүүлэгчийн эмийг хийх

19

Улавч

500

2500

Халдвар хамгаалал

20

АШМ канандав

150ш

50

7500

АШМ

21

Зулын тос

4500

4500

Зул барих

22

Билет

3000

6000

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний  тоглолт

23

Зулын тос

5500

5500

Зул барих

24

Өлгүүр

500

1500

Платанд хадав

25

Эмчийн стандарт канандав

50ш

60

3000

Хавтсандаа хийх

26

Сэтгэлд нийцсэн 9 үйлчилгээний самбар

10000

10000

Коридортоо хадав

27

Угтах үйлчилгээний булан

2500

2500

Эмчлүүлэгчийг угтан авах

28

Талархал бичүүлэв

2000

2000

Сайн ажилласан нэгнийгээ алдаршуулах

29

Далд ертөнц сэтгүүл авав

4200

4200

Мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх

30

Сэтгэлд нийцсэн 9 үйлчилгээг бичүүлж хадав

1500

1500

9 үйлчилгээг хэвшүүлэх

31

Аврах гарц

1500

1500

Эмчлүүлэгчийг аюулгүй байдлыг хангах

32

Улавч нөмрөг хаяг бичүүлэв

250

500

Хаягжуулалт

33

Люминатор

500

2000

Ээлтэй орчин бүрдүүлэх

34

Будаг ногоон

1800

7200

Ээлтэй орчин бүрдүүлэх

35

Шингэлэгч

2000

2000

Сүүдрэвч будав

36

Чагнуур

3500

3500

Амин үзүүлэлт үзэх

37

Сувилагч нарын баяр тэмдэглэв

7

10000

70000

Хүндэтгэл үзүүлэх 

38

Бичгийн цаас

1

8500

8500

АШМ хөтлөх

39

Хавтас

1

3000

3000

Магадланд бэлдэх

40

Санамжууд бүрүүлэх

2

1000

1000

АШМ

41

Бичиг баримт канандах

20

50

1000

Магадланд бэлдэх 345750

42

Замаск

600

14кг

7400

Дулаалга

43

Гар ариутгалын 5 үе шатлалын жагсаалт

4

1000

4000

Гар угаах аянд

44

Шар хуйс

2

3000

6000

Цэцэрлэгжүүлэлт

45

Өнхрүүш

2

1500

3000

Засварт

46

Багс

2

700

1400

Засварт

47

Шингэлэгч

1

2500

2500

Засварт

48

Унаа

 

800

 

 

49

Оо  3үлгүүр

1

300

300

 

Засварт

50

Гар чиидэн

1

3500

3500

Оройн цагаар хэрэглэх

51

2 эмчийн үүдний хаяг

2

1500

3000

Тохижилт

52

Халамжийн тоглолтын билет

2

3000

6000

Нийгэмд  тустай үйл ажиллагаа

53

Сургалтын тайланд зураг авахуулав

10

400

4000

Сургалт  суртчилгаа

54

Эмчийн өрөөнд гэрэл авав

1

16000

16000

Тохижилт

55

Тэмцээний хувцас авав

6

16000

16000

Тэмцээн уралдаанд

56

Тэмцээний хоолны мөнгө

9

20000

20000

Тэмцээн  уралдаанд

57

Тасагтаа 2 тень

2

50000

100000

Тохижилт

58

Хандивын тоглолт

2

10000

20000

Нийгэмд тустай үйл ажиллагаанд

59

Талархлын баярт

 

10000

10000

Урамшуулж шагнав

60

Сангийн войпор

1

5000

5000

Арц хүж уугуулав

61

Арц

1

400

400

Арц хүж уугуулав

 

Дүн

 

 

574250

 

 

 

 

Сайн туршлагын сан:

·         Монгол улсын хэмжээнд хими хөнгөвчлөх эмчилгээг орон нутагтаа хийж байгаа тасаг хамт олон болж ажиллаж байна.

·         Хоёр өөр чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг тасаг кабинет боловч хамтран нэг тасаг болон ажиллаж байна.

·         Арьс харшлын эмч нь тасаг амбулторын эмчлүүлэгчдийг үзэн алдаа зөрчил санал гомдол гаргалгүй ажиллаж ирсэн.

·         Мэргэшээгүй эмч сувилагч нар ирж ажиллаж байгаа боловч тасгийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулж ирсэн.

·         Тасгийн эрхлэгч Должин нь ХСҮТөв Хавдаргүй Итгэл Монгол санд төсөл бичиж Нэгдсэн эмнэлэгт 26000000 төгрөгний санхүүжилт авч хими хөнгөвчлөх эмчилгээний тасгийг нээх боломжийг бүрдүүлж эмчлүүлэгч үйлчлүүлэгч нарын талархлыг хүлээн ажиллаж байна.

 

Бусад албадтай хамтран хийсэн ажил:

Чанарын алба, сувилгааны албатай байнга хамтран ажилласан.

 

·         Сувилахуйн албанаас заавар зөвлөмжийг 6 удаа авсан.

·         Чанарын албанаас 3 удаа зөвлөмж авсан.

·         Халдвар судлагч  Ц.Оюунчимэг эмчээс 3 удаа заавар зөвлөмж авч, хог хаягдлын менежмент сэдвээр 2 удаа сургалт авсан.

·         Инженер техникийн албадтай хамтран ажиллаж инженер Мөнхбатаар хөдөлмөр хамгааллын чиглэлээр сургалт оруулсан.

Ололт амжилт:

·         Эмчилгээ сувилгааг стагдартын дагуу явуулахын тулд цэвэрлэгээ үйлчилгээний стандартын дагуу материалаар бүрэн хангаж ажиллаа.

·         Гадна сүүдрэвчийг засаж өнгө үзэмжийг сайжруулж будсан.

·         Тасаг дотроо жижиг засвар үйлчилгээ хийсэн. Үйлчлүүлэгчидэд ээлтэй орчин бүрдүүлж ажиллаж ирлээ.

·         Хэвтэн эмчлүүлэгч болон ажиллагсадыг бясалгалын хичээлд хамруулж ажиллаа.

·         Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт хийж үр дүнг тооцсон.

·         Тасагт хэрэглэгдэж буй тоног төхөөрөмжүүдийг бүрэн эвдрэлгүй ашиглаж байна.

·         Хөтлөгдөж буй анхан шатны маягтуудыг цэвэр үзэмжтэй хөтөлж ЭМЯ-ны сайдын 450 тоот тушаалыг хэвшүүлэн ажиллаж байна.Үүнд: өнгө үзэмжийг сайжруулж сувилагч нартаа АШыг хувиарлан өгч дэвтэр хавтасаа аралж янзалж шинэчилсэн.

·         Алдааны сан, дэвшилтэт үйл ажиллагааны санг хөтөлж хэвшсэн.

·         ДЭМБ-ын зөвлөмжийн дагуу спиртэнд суурилсан уусмалын зөвлөмжөөр санитлолыг хэрэглэж хэвшсэн.

·         Хэвтэн эмчлүүлэгчидэд антибиотикын мэдрэг чанарыг тодорхойлуулж эмчилгээг хийж хэвшсэн.

·         Түгээмэл үйлдлийн стандартыг мөрдүүлж хэвшүүлэх үүднээс шалгуур үзүүлэлтийг шинээр хийж сорил авч хэвшсэн.

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: