• Бидний тухай

хэвтүүлэн эмчлэх үйлчилгээ

Цахим бүртгэл

Халдвартын тасаг

Õàëäâàðòûí òàñàã íü 2013 îíä á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòûí õóâüä  èõ ýì÷ 3, àõëàõ ñóâèëàã÷ 1, ýýëæèéí ñóâèëàã÷ 6, ¿éë÷ëýã÷ 2, óãààã÷ 1  ãýñýí 13 õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýéãýýð  20 ортой жилд 450 үйлчлүүлэгчийг хүлээн авч хэвтүүлэн эмчилж,óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿éë àæèëëàãààã æèãä õ¿ðòýýìæòýé ÿâóóëæ èðëýý.  Хàëäâàðò ºâ÷íèé ¿åä ¿ç¿¿ëýõ òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé  ñòàíäàðò óäèðäàìæàà áàðüæ õ¿ëýýãäýë ÷èðýãäýëã¿é, ¿éë÷èëæ ¸ñ ç¿é õàðèëöàà õàíäëàãûí äîãîëäîë ãàðãàëã¿éãýýð áàéãóóëаãûí óäèðäëàãóóäòàé ýðãýõ õîëáîîòîé àæèëëàæ èðëýý. Ìàíàé õàìò олон нь æèëèéí ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãºº , á¿òýýãäýõ¿¿í íèéë¿¿ëýõ ãýðýý, àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòûí дагуу ажлаа ÿâóóëæ áàéíà. Æèøээíü: С¿¿ëèéí æèë¿¿äýä àéìãèéí õýìæýýíä  áîëîí  òóñ òàñãààð хэвтэн эмчлүүлсэн  õàëäâàðò  ºâ÷í¿¿äийг назологийн байдлаар нь авч ñóäàëãààг õèéæ ¿çýõýä  ýõíèé 3-áàéðò, áðóöåëëåç, õàëäâàðò øàð ºâ÷èí,ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷í¿¿ä эзэлж байгаа ба  õàðèí ñàëõèí öýöýã, óëààíóóä, ãàõàéí хавдар.зэрэг бусад халдварууд нь алаг цоог байдлаар гарсан  байна.Нийт ажилчид  àæëàà сар улирал æèëээр  òºëºâëºæ, õàãàñ á¿òýí æèëýýð õàìò îëíîîðîîàæëàà ä¿ãíүүлж, òàéëàãíàæ ýðãýí ìýäýýëýõ çýðãýýð ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºæ àæèëëàñíààð ¿éë àæèëëàãààíû ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò æèë á¿ð äýýøèëæ òàñãèéí ÷àíàðûí ¿ç¿¿ëýëò 90-ñ äýýø õóâиар õàíãàãäàí áèåëýãäýæ àæèëëàа.2013 îíä ìàíàé òàñàã íèéò  450  õ¿íèéã ñòàöèîíàðò õ¿ëýýí àâ÷ ýì÷èëæ ýð¿¿лæ¿¿ëæ , äèñïàíñåðèéí õÿíàëòàíд  õ¿íèéã àâ÷ ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ òºëºâëºãººíèé äàãóó õÿíàëò òîãòîîí àæèëëàñíû äýýð àìáóëàòîðîîð         õ¿íèéã ¿çýæ îíîøëîãîî  øèíæèëãýýíä õàìðóóëæ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýãýýð     íèéò  õ¿íèéã ¿çýæ ýì÷ëýí ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààãÿâóóëæ èðëýý. Хàëäâàðò ºâ÷íèé íàñ áàðàëò ñ¿¿ëèéí 10 æèëä  òóóøòàé áóóð÷ áàéãàà áîëîâ÷ 2013 îíä  íàñ áàðàëòûí 3 òîõèîëäîë ãàðñàí ÿâäàë íü èõýâ÷иëýí ýöñèéí øàòàíäàà ºâ÷èí õ¿íäýðñýí õîéíîî  áóþó õºäºº îðîí íóòàг  түүнчиëýí õóâü õ¿ì¿¿ñèéí ýìíýëýãò õàíäàõ õàíäëàãà ìóó çýðýã  øàëòãààíòàé õîëáîîòîé байна гэсэн ä¿ãíýëòýíä õ¿ðгэж áàéíà. Ýäãýýð ýì÷ëýí ñýðãèéëýõ ¿éë àæèëëàãààíààñ ãàäíà áàéãóóëàãààñ çîõèîí áàéãóóëæ áóé öàã ¿åèéí õîëáîãäîëòîé õè÷ýýë ñóðãàëò àëèâàà àæèëä  õàìò îëíîîðîî àìæèëòòàé îðîëöîæ èðëýý. Ìàíàé òàñãèéí õàìò îëîí 2013 îíûã  /Ñàõèëãà õàðèóöëàãûã ºìíºº òàâüæ,øóäàðãà ¸ñ ç¿éã ýðõýìëýí,÷àíàð ñòàíäàðòàà áàòàëãààæóóëæ, øèíèéã ñýäýæ á¿òýýë÷ýýð àæèëëàöãààÿ/ гэсэн ýðõýì çîðèëãî äýâø¿¿ëæ, çîðèëãîäîî õ¿ðýõèéí òóëä õ¿í á¿ð ººðèéí õàðèóöñàí àæèëäàà ýçýí áàéæ ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ýý äýýäýëæ ÿìàãò ñýòãýë õàíàìæèéí эерэг ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëæ èðñýíýýð ¿éë÷ë¿¿ëýã÷äýýñýý ñýòãýë õàíàìæèéí ýåðýã ¿íýëãýýã àâ÷ ажилласан. 2013 îíä íèéò  12óäàà 274-õ¿íä ñýòãýë õàíàìæèéí ñóäàëãààã ñàíàëûí õóóäñààð àâ÷ ¿çýõýä ýì÷èëãýý ¿éë÷èëãýý, àñàðãàà ñóâèëãàà, öýâýðëýãýý ¿éë÷èëãýýòýé õîëáîîòîé ÿìàð íýãýí çºð÷èë èëðýýã¿é ñýòãýë õàíàìæèéí ñóäàëãàà 99,8 õóâüòàé ýåðýã ¿íýëãýýòýé ãàðñàí áàéíà.  ̺í ò¿¿í÷ëýí òàñãèéí ýì÷ ñóâèëàã÷ íàð á¿ãä ìýðãýæëèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ çºâøººðºëòºé  áà æèëèéí áàãö öàãèéí ñóðãàëòûí áèåëýëò 100%-ûí биелэлттэй  àæèëëàæ èðëýý.Òàñãèéí ýì÷ àæèë÷äûí õóâèéí õýðãèéã øèíý÷ëýí á¿ðä¿¿ëæ  ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòíèé ¸ñ ç¿é õàðèëöàà õàíäëàãûí æóðìûã ìºðäºí ¿ð ä¿íã òîîöîí àæèëëàæ èðñýí Тàñàãò øèíýýð èðñýí ýì÷, сувилагч , àæèë÷äûã ñóðãàí äàäëàãæóóëæ ìýðãýæëèéí óäèðäëàãà çºâëºì溺ð õàíãàæ àæèëëàñàí.Íèéò ýì÷ àæèë÷иäíü áàéãóóлëагûí õýìæýýíä õýðýãëýãääýã комьпютерийн хэрэглээний ïðîãðàììóóä äýýð бүрэн ажиллаж сурцгаасан. Òàñãèéí ¿éë àæèëëàãàаíû ¿ç¿¿ëýлò, õ¿íèé íººö, áàãàæ òîíîã òºõººðºìæèéí  ñ¿¿ëèéí 5 æèëèéí  ìýäýýíèé ñàíã ¿¿ñãýæ òîãòìîë áàÿæóóëæ èðñýí байна. Ý.Ì.Ñ-ûí 2012 îíû 375òîîò òóøààëûí  äàãóó ýìíýë ç¿éí ýðñäýëèéã áóóðóóëàõ òºëºâëºãººã ãàðãàí àæèëëàæ.тасгийн алдааны санг бүрдүүлэн үр дүнг тооцон ажилласан   áàéíà.  Ýì÷ ìýðãýæèëòí¿¿ä æèë á¿ð ýðäýì øèíæèëãýэ ñóäàëãààíû àæèëä èäýâõèòýé îðîëöîæ ýì÷ ñóâèëàã÷ íàðûí áàÿðûí ºäðèéã òîõèîëäóóäàí ÿâóóëäàã îíîë ïðàêòèêèéí õóðàëä èëòãýë áè÷èæ òîãòìîë îðîëöîæ èðñýí. 2013 îíä òàñãèéí ¿éë àæèëëàãààã èë òîä áàéëãàæ ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéí ýðõèéã õ¿íäýòãýæ ìýäýýëýëýýð õàíãàõ  зорилгоор òàñãèéí äîòîîä æóðàì, ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéí ýðõ ¿¿ðãèéã ìºðä¿¿ëæ àæèëëàæ áàéíà. Ýì÷ë¿¿ëýã÷ ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéí áèå áÿëäàðûã ÷èéðýãæ¿¿ëýõ чиглэлээр  àæëûí áàéðíû 10 äàñãàëûã òîãòìîë çààæ ºã÷ ¿ð ä¿íã òîîöîæ ажилласан. Ýìèéí áóñ ýì÷èëãýýíä  12 òºð뺺ð  íèéò  350-õ¿íä    210öàã õàìðóóëсан  áàéíà. Ýð¿¿ë ìýíäèéí áîëîâñðîë îëãîõ ñóðãàëòûã òóñãàé  õºòºëáºð òºëºâëºãººòºé ÿâóóëæ, ¿éë÷ë¿¿ëýã÷äýä  íèйт 450-хүнд    óäàà          ñýäâýýð ýð¿¿ë ìýíäèéí çºâºë㺺 ºãñºí áàéíà. Ү¿íòýé õîëáîîòîéãîîð  ýìèéí çºâ çîõèñòîé õýðýãëýýã òºëºâø¿¿ëýõ чèãëýëýýð ïàëàò á¿ðò ýìийн зохистой хэрэглээний çºâëºìæ á¿õèé ýì óóõ èæ á¿ðäýë, ìýäýýëëèéí áè÷èë ñàìáàðûã áàéðøóóëæ, ìýäýýëëèéã òîãòìîë шинэчлэн ºã÷ хэвшсэн.Òàñàãòàà øèíýýð íîìûí ñàíã àæëóóëæ æèë á¿ð  áàÿæóóëæ àøèãëàëòûã òîîöîæ ирсэн.Òàñãèéí ýì÷ àæèë÷äûã ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ ¿çëýãò õàìðóóëæ .УБ хот руу эмчилгээнд-1, дотрын тасагт хэвтэн эмчлүүлсэн-2, өдрийн эмчилгээнд -8 хүн орж 80% нь эмчилгээнд хамрагдсан. Ýì÷ íàðûí õàìòàðñàí ¿çëýãèéã  òîãòìîëæóóëæ 2013 îíä íèéò 21 óäàà ýì÷ íàðûí õàìòàðñàí ¿çëýãèéã õèéæ ýì÷èëãýý áîëîí îíîøëãîîíû àñóóäëóóäûã öàã àëäàëã¿é øèéäâýðëýæ ажилласан. Õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷äýä ýì÷èëãýý ýõëýõýýñ ºìíº àíòèáèîòèê ìýäðýã ÷àíàðûí øèíæèëãýýã íèéò 50 õ¿íä õèéæ ýì÷èëãýýíä àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí. Ýìãýг ñóäëàëûí øèíæèëãýýíд áàòëàãäñàí æóðìûí äàãóó íàñ áàðñàí 2-òîõèîëäîëä îðæ 1-òîõèîëäîë íü àð ãýðèéí õ¿ñýëòýýð øèíæèëãýýíä õàìðàãäààã¿é áîëíî. 2013 îíä  ýì÷ íàðûí õàìòàðñàí ¿çëýãèéí øèéäâýðýýð 1 òîõèîëäîëûã ñ¿ðüåэãèéí òàñàãò øèëæ¿¿ëñýí áàéíà. Ýìíýëãýýñ ãàðñàí õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷äýä ãàðàõ ¿åèéí çºâºë㺺ã òîãòìîë ºãч õýâøсэн. 2013 ондсувилахуйн тусламж үйлчилгээг 450 хүнд үзүүлж,хүнд болон хүндэвтэр эмчлүүлэгчдэд  СҮА –ны 5 шаmлал 185-хүнд хөтлөж хэвшсэн, 210-удаа  870-цаг, сувилгааны карт 450-хүнд, гардан асаргаа сувилгааг 2230-удаа, сувилгааны багийн үзлэгийг40-удаа хийж ирлээ. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй явуулахын тулд арга зүйн зөвлөгөөг 48-удаа өгч, циликлон урвалжаар цусны бүлэг тодорхойлох, цахимаар шинжилгээ илгээх ,хог хаягдлын ангилал, уян зүү тавих арга зүй, татран, боом өвчний тухай .эмнэлэгийн мэргэжилтэний ёс зүй харьцаа хандлага  зэрэг сэдвүүдээр  сургалт явуулсан байна. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний технологи стандартыг дээшлүүлэх зорилгоор ерөнхий болон төрөлжсөн сувилахуйн 43 жишиг стандартыг хэвшүүлэн ажиллахын зэрэгцээ  бүх  халдварт өвчний үеийн  СҮА-ны 5 шатлалыг  тасгийн онцлогт тохируулан сувилагч нар гарын авлага бэлтгэн  ашиглаж байна. 2013 онд цус цусан бүтээгдэхүүн сэлбэх журмын дагуу нийт 5 удаа 3 хүнд цус цусан бүтээгдэхүүнийг эмчилгээнд хэрэглэсэн байна.Үүнд: /даршилсан улаан эс- 1, К сийвэн- 3 , шинэ хөлдөөсөн сийвэн-1/ гэх мэт. 2013 онд зайлшгүй шаардлагатай эмээр бүрэн хангагдаж,    мансууруулах болон сэтгэц нөлөөт эмийн хадгалалт, зарцуулалтыг ЭМС-ын 400, 378-тоот тушаалын дагуу зөв зохистойгоор хэрэглэж ирсэн. Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх  ЭМС-ын 378-р тоот тушаалын дагуу  гаж нөлөөг 4-удаа бүртгэж бүртгэсэн судалгааг эм зүйчид өгсөн байна.Тасагт хэвтэн эмлүүлэгчдэд тав тухтай орчинг  бүрдүүлэх зорилгоор хүнд болон хэвтрийн өвчтөнд хэрэглэх  хоолны хэрэгсэлээр  хангагдсан. Эмнэлгээс шалтгаалах халдвараас сэргийлэхийн тулд халдвар хяналтын багийг ажиллуулж, хяналтыг графикийн дагуу хийж ажиллаж ирсэн бөгөөд эмнэлнээс шалтгаалах халдвар гараагүй.Тасагт халдвартгүйтгэл, ариутгал, шавьжгүйтгэл, мэргэгчгүйтгэл, халдвартгүйтгэлийг тухай бүрт нь хийлгэж ирлээ.  Олон Улсын хөл хориот болон шинээр сэргэж буй халдварт өвчнөөс сэргийлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан  “Гоц халдварт өвчний бэлэн байдлыг хангуулж гоц халдварт өвчний үед ажиллах журам зааварчилгаа бүхий иж бүрдэлүүдийг бэлтгэн хамгаалах хувцасыг коджуулсан , ажиллах заавар, журам, дуудагдах хуваарь, утасны дугаар, гэрийн хаяг, эпид группийн хуваарь, бэлтгэн бэлэн байдалд оруулсан. Эмч, ажилчид хамгаалах хувцасыг зөв өмсөх, тайлах дарааллын сургалтыг байнга явуулж хэвшүүлж ажилласан. 2013 онд эмч, ажилчдыг хамгаалах хувцас хэрэглэлээр зохих хэмжээнд  хангуулж ажилласан.  Зүү, тариур, хурц ирмэгтэй багаж хэрэгслэлд өртөх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч сурч, өртөлтийг бүртгэх дэвтэр, өртөлтын цомгийг өөрсдийн хүчээр бий болгон ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн ажилчин халдвараас сэргийлэх, халдварын эсрэг дэглэм, аюулгүй байдлын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулж, сургалтанд бүрэн хамрагдаж ирсний дээр ВГВ.Боом.тарваган тахал.томуугийн вакцинд бүрэн хамрагдаж ирсэн. Багаж, тоног төхөөрөмжийн  судалгааг жил бүр  гарган өгч 2012онд-отсос, 2013онд-пульсоксиметр, хяналтын мониториор хангагдсан ба бүх  тоног төхөөрөмжинд техник ашиглалтын паспортыг тогтмол хөтөлж хэвшүүлсэн.  2013 онд хог хаягдлын мэдээг сар бүр өгч ажилласан. Бүх эмч, ажилчид хог хаягдалын менежментийн талаар сургалтанд хамрагдаж. тасгийн хэмжээнд аюултай хог хаягдал-420кг, халдвартай хог хаягдал-600кг, энгийн хог хаягдал-1800кг-ыг  журмын дагуу устгуулж  ,хүлээлгэн өгч хэвшсэн. Гал гарсан тохиолдолд яаралтай арга хэмжээ авах тусгай тэмдэг бүхий гарц .схем зураглалыг гаргаж, дуудагдах хуваарь, галын хор бүхий  галын буланг байнга тогтмол ажиллуулж ирсэн. Õýâòýí ýì÷ë¿¿ëýã÷äèéí àÿòàé òóõòàé îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ çîðèëãîîðòàñãèéí ãàäààä äîòîîä òîõèæèëòîíä онцгой анхаарч íèéò  860000 òºãðºãíèé á¿òýýë÷ àæëûã, хамт олны хүчээр  õèéæýì÷ë¿¿ëýã÷ ¿éë÷ë¿¿ëýã÷èéí àÿòàé òóõòàé íºõöºëèéã õàíãàí àæèëëàæ áàéíà. Үүнд: Яаралтай тусламжийг эрэмбэлэн ангилалаар үзүүлэх тусгай зорилго зорилтоо тодорхойлсон санамж зөвөлгөө бүхий иж бүрэн үйл ажиллагааны  самбар-1, чанарын үйл ажиллагааг харуулсан самбар-1, халдвар хамгаалалын үйл ажиллагааны самбар-1, гоц халдварт өвчний бэлэн байдлын хангалтыг иж бүрдэлээр үзүүлсэн шилэн хорог бүхий бэлэн байдлын булан зэрэг шинэлэг ажилуудыг хийснээс  гадна тусламж үйлчилгээндээ шинээр а) Үе мөчний үрэвслийн үед халуун бүлээн бигнүүр тавих шинэ арга технологийг, б)  Гахай хавдар өвчний үед тохиолдох хүндрэлийн нэг орхитийн үед төмсгөнд  сойлт хийх шинэ загварыг үйлчилгээндээ нэвтрүүлэн ажилласан.  Халдварт өвчнүүдийн үеийн эмчилгээний өртөг зардлыг тооцсон судалгаа хөдөлмөр хамгаалалын булан, алчуур хатаагч ,орны бүтээлэг 20ш,  дэрний уут 20ш, ор хөнжлний давуу 10ш, шар өвчний үед  усанд оруулах бойлуур зэрэг  бүтээлч ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: