• Бидний тухай

хэвтүүлэн эмчлэх үйлчилгээ

Цахим бүртгэл

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН

ЦУСНЫ САЛБАР ТӨВИЙНХӨН

 

          Цусны салбар төв 2016 онд “Цус цусан бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд багаар ажиллах зарчмыг баримталъя” гэсэн зорилт тавин ДЭМБ-аас баримталж буй чанарын удирдагын тогтолцоог түүний элементүүдийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

 

            Тус Цусны салбар төвд эрхлэгч их эмч Анагаах ухааны магистр, тэргүүлэх зэргийн эмч М.Батсайхан, үйлдвэрлэлийн сэлбэлт судлалын бага эмч Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан С.Отгонтэнгэр, ахлах зэргийн бага эмч Н.Шүрэнчимэг нар ажиллаж байна.

          Цусны салбар төв нь нийт 1377 донортой. Тэдгээрийн 65 хувь нь шинэ, 35 хувь нь идэвхтэн донор эзэлж байна. Нийт 42 “Хүндэт донор”той. Үүнээс одоо 17 донор цусаа бэлэглэж хүмүүнлэгийн үйлсэд хувь нэмрээ оруулж байна.

 

            ЭМС-ын 2014 оны 91 тоот тушаалын 2,5 дахь заалтын дагууд 24 донорыг үнэмлэхжүүлэн, Нэгдсэн эмнэлгийн амбулаториор үнэ төлбөргүй оношлогоо, шинжилгээнд хамруулж, дугааргүй үйлчлүүлсэн байна. Мөн Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайдын А/43 тоот тушаалын хүрээнд 2 “Хүндэт донор” Монгол Улсын магадлан итгэмжлэгдсэн рашаан сувилалд сувилуулж заалтын дагууд хөнгөлөлт эдэллээ.

 

            2014 онд батлагдсан ЭМС-ын 124 тоот тушаалын дагууд сар бүрийн 3-ны өдрийг цусаа бэлэглэх өдөр болгосон билээ. Иймд сар бүрийн 3-ны өдөр төрийн ба төрийн бус байгууллагууд, аж ахуйн нэгжүүдэд урьдчилан цус цуглуулах талаар тоот хүргүүлж явуулснаар цус цуглуулах үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгуулж байна.

 

            Тус салбар төв нь үйл ажиллагааны тайлангаа нэгтгэн ЦССҮТ-д хүргүүлэн 2012 оны ажлаараа үндэсний хэмөээнд 2-р байр, 2013, 2014 онуудад ажлаараа үндэсний хэмөээнд “Тэргүүн байр”, 2015 оны ажлаараа үндэсний хэмжээнд 3-р байранд шалгарсан амжилттайгаар ажиллаж байна.  

                                                                                    ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН УЗХ-НЫ

                                                                                    ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨТӨЛБӨР

                                                                                    ХАРИУЦСАН АРГА ЗҮЙЧ

                                                                                                                        УУГАНЦЭЦЭГ

                                                                                                                                                                         БАТЛАВ.

                                                                                                                                                АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН

                                                                                                                                                ДАРГА                                                            С.ЧАГНААДОРЖ

 

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦУСНЫ САЛБАР ТӨВИЙН

 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

 

Хийгдэх ажлууд

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Хүрэх үр дүн

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын талаар

1,1

Цусны аюулгүйбайдлыг хангах талаар шинээр батлагдах ЭМСС-ын тушаалыг хэрэгжүүлэн ажиллах ба уг тушаалын танилцуулгыг ЭМБ-ын эмч мэргэжилтэн нарт хийх шинээр батлагдсан тушаалыг сумдад тоотоор хүргүүлэх

3-р сард

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Цусны аюулгүй ба бэлэн байдал төлөвшинө.

·         ЦЦБ-ний зохистой хэрэглээ төлөвшинө

1,2

Зонхилон тохиолдох өвчний үед ЦЦБ-ний зохистой хэрэглээний удирдамжийн танилцуулга хийж сумдад тоотоор хүргүүлэх

2-р улиралд

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн нарын мэдлэг хандлага сайжирч ЦЦБ-ний зохистой хэрэглээ төлөвшинө

1,3

Цусны салбар төвийн эмч, мэргэжилтэн нарын ажлын байрны тодорхойлолтонд чанарын удирдлагын тогтолцооны элементүүдийн талаар нэмэлт өөрчлөлт оруулж батлуулах

3-р сард

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Эмч мэргэжилтний ажлын байранд хийх үйл ажиллагаа тогтворжиж, цагийн менежмент сайжирна

·         Үйл ажиллагааны чанар сайжирна

1,4

Цус цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн болон явуулын багаар цус цуглуулах төлөвөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллах

Жилийн турш

С.Отгонтэнгэр

Үйлдвэрлэлийн сэлбэлт судлалын

бага эмч

·         Аюулгүй найдвартай ЦЦБ-нээр тасгуудыг жигд хүртээмжтэй хангана

·         ЦЦБ-ний нөөцийг бүрдүүлнэ

1,5

ЦЦБ-ний хэрэглээний талаар судалгаа хийж, цаашид зохистой хэрэглээг сайжруулах арга замыг хайх

3-р улиралд

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         ЦЦБ-ний зохистой хэрэглээ төлөвшинө

·         Судалгаа хийх арга барилд суралцах

1,6

Азийн Хөгжлийн Банкны ЭМСХХ-5 төслийг  хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг сайтар хангах,барилгын  засварын ажлыг эхлүүлэх талаар ЭМЯ,  ЦССҮТ-д тоот хүргүүлэх

2-р сард

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Цусны салбар төв стандартын дагуу зөв зохион байгуулагдаж донорт ээлтэй орчин бүрдэнэ

 

Хоёр. Сургалтын талаар

2,1

ЭМБ-ын /I II шатлалын/ эмч нарын хүрээнд “Цус цусан бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх нь” “Эмнэл зүйн цус сэлбэлт” сургалтыг зохион байгуулах

2, 3-р улиралд

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Эмч нарын мэдлэг сайжирч хандлага өөрчлөгдөж зохистой хэрэглээ төлөвшинө

2,2

Нэгдсэн эмнэлэг, мэс засал, дотор, төрөх, эмэгтэйчүүд, хүүхдийн тасгийн ажлын байранд “Өвчтөний орны дэргэд цус сэлбэх үйл ажиллагаа” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж баримтжуулах

Жилийн турш

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Эмнэлгийн мэргэжилтэн нар чадавхжиж зохистой хэрэглээ төлөвшинө

2,3

Аймгийн УЗХ-той хамтран сайн дурын авлагагүй донорын эгнээг өргөтгөхөд “Сайн дурын ажилтан бэлтгэх” сургалтыг зохион байгуулж, сайн дурынхны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх

2-р улиралд

Д.Пүрэвжав

УЗХ-ны дарга

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Сайн дурынханаар дамжуулан цусны донорын талаарх мэдээлэл түгж, сайн дурын авлагагүй донорын эгнээнд нэгдэж тэдгээрийг, идэвхтэн донор болгоно

2,4

Сайн дурын авлагагүй донорын талаарх сургалчилгааны материалыг хэвлүүлж үйл ажиллагаандаа ашиглах

2, 3-р улиралд

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Донорын сурталчилгааны гарын авлагатай болж сайн дурын авлагагүй донорын эгнээ өргөжилнө

2,5

Цусны донорын Дэлхийн өдрийг тусгай төлөвлөгөөний дагууд чанарын өндөр түвшинд тэмдэглэн өнгөрүүлэх

2-р улирал

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Цусаа бэлэглэдэг доноруудаа алдаршуулж Донорын эгнээг өргөтгөж, донор хадгалалт сайжирна

Гурав. Баримтжуулалт

3,1

Цусны салбар төвд хөтлөгдөх АШМ-ыг үнэн зөв бүрэн хөтөлж, мөшгөн тогтоох боломжийг ханган ажиллах

Жилийн турш

Цусны салбар төв

·         АШМ үнэн зөв бүрэн хөтлөгдөж, я мар нэг асуудал үүсэхэд мөшгөн тогтоох

·         Үйл ажиллагааг үнэлэхэд ашиглана

3,2

Эмчлэгч эмч нар улаан эсийн бэлдмэл сэлбэх тохиолдол бүрт бүтээгдэхүүний хаяг шошгыг хянаж биологийн тохироо үзсэн тухайгаа өвчний түүхэнд тэмдэглэл хөтөлж баримтжуулах

Жилийн турш

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Цус сэлбэлттэй холбоотой урвал хүндрэл багасч, цус сэлбэлттэй холбоотой сонор сэрэмжийн тогтолцоо төлөвшинө

3,3

Сайн дурын авлагагүй донорт илрэх сөрөг урвалыг оношлон бүртгэж баримтжуулах

Жилийн турш

Н.Шүрэнчимэг

Цусны салбар төвийн бага эмч

·         Донорын сөрөг урвалын сантай болж, түүний чанар сайжирна

3,4

ЦЦБ-ний үйлдвэрлэлтэй холбоотой тоног төхөөрөмжийн арчилгаа үйлчилгээг хуваарийн дагууд хийж техник ашиглалтын паспортонд тэмдэглэл хийх

Жилийн турш

С.Отгонтэнгэр

Цусны салбар төвийн бага эмч№

·         Эцсийн бүтээгдэхүүн чанарын саталгаатай болно

3,5

Цусны салбар төвд “Баримтжуулсан зүйлээ, хийсэн зүйлээ баримтжуулъя” гэсэн уриаг хэрэгжүүлэх ажиллах

Жилийн турш

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Цусны салбар төвд баримтжуулалын тогтолцоо төлөвшиж, мөшгөн тогтоох боломжоор хангагдана

3,6

Донорт илрэх сөрөг урвалыг оношиж, бүртгэж эхлэх

Жилийн турш

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·          

Дөрөв. Стандартууд

4,1

Цусны салбар төвийн байрны засварын ажлыг эхлүүлэх талаар ЭМЯ, ЦССҮТ-д тоот хүргүүлэн, засварын ажлыг чанартай хийлгэж, зургын дагуу ургалыг зохион байгуулж  MNS-50-9552013 стандарад заагдсаны дагууд өрөө тасалгааг тохиуулах

Жилийн турш

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Цусны салбар төвийн үйл ажиллагаа MNS-50-9552013 стандартын шаардлагыг хангаж ажиллана

4,2

Азийн Хөгжлийн Банкны ЭМСХХ-5 төслийн хүрээнд нийлүүлэгдээх 22 нэр төрлийн 46 ш төхөөрөмжийг дагалдах хэрэгслэл, ажиллуулах,   тоног төхөөрөмж стандарт ажиллагааны зааврын  хамт хүлээн авч, гормын дагууд байрлуулж, үйл ажиллагааг жигдрүүлэх

Жилийн турш

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Цусны салбар төвийн үйл ажиллагаа өргөжиж, үйлдвэрлэх ЦЦБ-ний нэр төрөл олширч, зохистой хэрэглээ төлөвшинө

4,3

Цус захиалах болоон өвчтөний орны дэргэд цус сэлбэх үйл ажиллагааны дарааллыг эмч, мэргэжилтэн нарт танилцуулж, түүнийг хэрэгжүүлэн хяналт тавин ажиллана

Жилийн турш

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Зохистой хэрэглээ төлөвшиж, ЦЦБ-ний сэлбэлттэй холбоотой урвал хүндрэлээс сэргийлнэ

4,4

Цусны салбар төвийн ажилчид, инженер техникийн ажилчдад САЗ, ТТАЗ бичих талаар урсгал дараалал, хяналтын эгзэгтэй цэгийн талаар мэдээлэл өгч, түүнийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллах

Жилийн турш

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Ажилчдын мэдлэг, ур чадвар нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн эцсийн бүтээгдэхүүн чанарын шаардлага хангаж байна

4,5

Дан хүүдийнд бүхэл цусцуглуулах стандарт ажиллагааны зааврыг боловсруулан сумдад хүргүүлэх

Жилийн турш

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Сумын төвшинд яаралтай тохиолдолд цус сэлбэх боломжоор хангах аюулгүй найдвартай эмчилгээний үр дүнтэй бүтээгдэхүүн сэлбэх боломжоор хангах

Тав. Хяналт үнэлгээ

5,1

Төрөх эмэгтэйчүүд, хүүхдийн тасгийн цус цусан бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээ, өвчтөний орны дэргэдэх сэлбэлтийн үед аудит хийж, зөвлөмж хүргүүлэх

Жилийн турш

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Эмч мэргэжилтний мэдлэг сайжирч хандлага өөрчлөгдөнө.

·         ЦЦБ-ний зохистой хэрэглээ төлөвшинө.

5,2

Цусны донорын картанд хяналт үнэлгээ хийж сүүлийн 5 жилд цусаа бжлэглээгүй донорын картыг донорын бүртгэлээс хасах

2-р улиралд

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Донорын мэдээлийн сан үнэн зөв болж, шинэ тушаалын хэрэгжилтийг сайжруулна

5,3

Цусны АВО, резус бүлэг тодорхойлох, цус цусан бүтээгдэхүүн өвчтөний орны дэргэд сэлбэх хяналтын хуудсыг боловсруулж хяналт үнэлгээг бусад салбартай хамтран хийх

Жилийн турш

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Зохистой хэрэглээ төлөвшиж, ЦЦБ-ний сэлбэлттэй холбоотой урвал хүндрэлээс сэргийлнэ

5,4

Тус аймгийн 2-3 суманд цусны аюулгүй ба бэлэн байдалд хяналт үнэлгээ хийж арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллах

3-р улирал

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Сумын түвшинд цусны аюулгүй ба бэлэн байдал төлөвшиж, эмч мэргэжилтний мэдлэг сайжирч хандлага төлөвшинө

5,5

Цусны албанд хэрэглэгдэхэд хүүдий, урвалж оношлуурыг чанарын баталгааны дагуу хүлээн авч, горимын дагууд хадгалж баримтжуулах

1-р улирал

М.Батсайхан

Цусны салбар төвийн эрхлэгч

·         Үйлдвэрлэлийн эцсийн бүтээгдэхүүний чанар сайжирна

5,6

Цусны салбар төвийн үйл ажиллагааны талаар эмч эмнэлгийн ажилтан, доноруудаас сэтгэл ханамжийн судалгааг улирал тутам авч эмнэлгийн удирдлагуудад танилцуулж шийдвэрлүүлэх

Жилийн турш

С.Отгонтэнгэр

Н.Шүрэнчимэг

·         Цусны салбар төвийн үйл ажиллагаа сайжирна

 

 

 

 

                                    Хянасан: ЦСЗСЗ-ИЙН ДАРГА                                                                                Д.ЭРДЭНЭБААТАР

                                    Боловсруулсан: ЦУСНЫ САЛБАР ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧ                                      М.БАТСАЙХАН

                                                                   ЦУСНЫ САЛБАР ТӨВИЙН БАГА ЭМч                                               С.ОТГОНТЭНГЭР

                                                                                                                                                                        Н.ШҮРЭНЧИМЭГ

 

 

 

 

 


 

 

                                                                                                                                    БАТЛАВ.

                                                                                                                        ЦСЗСЗ-ИЙН ДАРГА                                              Д.ЭРДЭНЭБААТАР

 

 

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ДЭРГЭДЭХ ЦСЗСЗ-ИЙН

2016 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Хийндэх ажлууд

Хугацаа

Хариуцах эзэн

1

Азийн Хөгжлийн Банкны эрүүл мэндийн салбар хөгжил хөтөлбөр-5 төслийн хүрээнд аймгуудын жишиг салбар төв болох бэлтгэлийг сайтар хангаж, хэрэгжүүлж эхлэх

1-р хагаст

М.Батсайхан

ЦСЗСЗ-иийн нарийн бичгийн дарга

ЦСЗСЗ

2

Шинээр батлагдах ЭМСС-ынй цусны аюулгүй байдлын талаарх тушаал, эмнэл зүйн удирдамжийг ЭМГ-ын тоотоор хүргүүлэх, хэрэгжүүлэх талаар мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллана

1-р хагаст

Д.Эрдэнэбаатар

ЦСЗСЗ-ийн дарга

М.Батсайхан

ЦСЗСЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

3

Цусны салбар төвийн бүтээгрдэхүүний болон ЦСДХ, имуногемотологийн шинжилгээний хариуг ЦСЗСЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх

4-р сард

Ч.Цэрэндулам

Лабораторийн тасгийн эрхлэгч

4

Сумдын эрүүл мэндийн төвүүдийн шаардлагатай урвалж оношлуур, хүүдийний захиалгыг нэгтгэн ЭМГ-ын ззохион байгуулах эмийн тендерийн материалд оруулж, нэгдсэн удирдлагаар хангах

1-р сард

М.Батсайхан

ЦСЗСЗ-иийн нарийн бичгийн дарга

 

5

Аймгийн ЭМБ-уудын эмч мэргэжилтэн нарын дунд цус цусан бүтээгдэхүүний криоприцепитат, К сийвэн, илтэст эсийн өтгөрүүлэг, угаасан улаан/ хэрэглэх хориглох эмнэл зүйн болон лабораторич, шинжилгээ заалт, өвчтөний орны дэргэдэх хяналт сургалтыг зохион байгуулах

Жилийн турш

М.Батсайхан

ЦСЗСЗ-иийн нарийн бичгийн дарга

 

6

Цусны аюулгүй ба бэлэн байдлын талаар 2-3 сумдад хяналт үнэлгээ хийж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, ажлын байрны сургалт зохион байгуулах

2-4-р улиралд

М.Батсайхан

ЦСЗСЗ-иийн нарийн бичгийн дарга

 

7

Нэгдсэн эмнэлгийн ЦЦБ-ний хэрэглээнд хяналтын хуудсаар үнэлгээ хийж, сайжруулах ажлыг газар дээр нь зохон байгуулах

Жилийн турш

Б.Мөнхдалай

Чанарын албаны дарга

Г.Амаржаргал

Сувилгааны албаны дарга

 

 

8

Цусны донорын дэлхийн өдрийг аймгийн хэмжээнд тусгай хөтөлбөрийн дагууд тэмдэглэн өнгөрүүлэх

2-р улиралд

Д.Эрдэнэбаатар

ЦСЗСЗ-ийн дарга

М.Батсайхан

ЦСЗСЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

9

Цус цусан бүтээгдэхүүн сэлбэлттэй холбоотой урвал үндрэлийг бүртгэж шалтгааныг тогтоох, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжөээ авах

Жилийн турш

М.Батсайхан

ЦСЗСЗ-иийн нарийн бичгийн дарга

 

 

 

 

                                    Төлөвлөгөө боловсруулсан: ЦСЗСЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                                           М.БАТСАЙХАН                                        

                                                                            

 

 


 

 


ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН СУМДАД ДОХ СҮРЬЕЭТЭЙ ТЭМЦЭХ

ГЛАБОЛЬ САНГААС ИРСЭН HCV HBsAg ТҮРГЭВЧИЛСЭН

ОНОШЛУУРЫГ ТАРААХ ХУВААРЬ

/2015 оны 9-р сар/

 

 

Сумдын нэрс

HbsAg /тоо ширхэг/

Lot дугаар

HCV

Lot дугаар

САЗ

Авсан хүний гарын үсэг

1

Алаг-Эрдэнэ

10

62642К100

20

2015020605

2

 

2

Арбулаг

10

62642К100

20

2015020605

2

 

3

Баянзүрх

10

62642К100

20

2015020605

2

 

4

Бүрэнтогтох

10

62642К100

40

2015020605

2

 

5

Галт

10

62642К100

40

2015020605

2

 

6

Жаргалант

10

62642К100

40

2015020605

2

 

7

Их-Уул

10

62642К100

20

2015020605

2

 

8

Рашаант

10

62642К100

20

2015020605

2

 

9

Цагаан-Уул

10

62642К100

20

2015020605

2

 

10

Цагаан-Нуур

10

62642К100

40

2015020605

2

 

11

Цагаан-Үүр

10

62642К100

40

2015020605

2

 

12

Тосонцэнгэл

10

62642К100

20

2015020605

2

 

13

Тариалан

10

62642К100

20

2015020605

2

 

14

Төмөрбулаг

10

62642К100

20

2015020605

2

 

15

Рэнчинлхүмбэ

10

62642К100

40

2015020605

2

 

16

Улаан-Уул

10

62642К100

40

2015020605

2

 

17

Цэцэрлэг

10

62642К100

40

2015020605

2

 

18

Хатгал

10

62642К100

20

2015020605

2

 

19

Ханх

10

62642К100

40

2015020605

2

 

20

Чандмань-Өндөр

10

62642К100

20

2015020605

2

 

21

Түнэл

10

62642К100

20

2015020605

2

 

22

Эрдэнэбулган

10

62642К100

20

2015020605

2

 

23

Шинэ-Идэр

10

62642К100

20

2015020605

2

 

24

Мөрөн

70

62642К100

80

2015020605

2

 

 

 

 

                                    Хуваагрь хийсэн:

                        ЦУСНЫ САЛБАР ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧ                              М.БАТСАЙХАН

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: