• Бидний тухай

хэвтүүлэн эмчлэх үйлчилгээ

Цахим бүртгэл

 

 

 

 

ÕӨÂÑÃӨË ÀÉÌÃÈÉÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÝÌÍÝËÃÈÉÍ

ÒÓÑËÀÌÆ ҮÉËЧÈËÃÝÝÍÈÉ ЧÀÍÀÐÛÍ ÕӨÃÆËÈÉÍ ÕӨÒӨËÁӨÐ /2014-2017 ÎÍ/

            Áàòëàìæèéíäóãààð: 134/2014

                        Ìàãàäëàíèòãýìæëэгдсэнõóãàöàà: 3 жил

                        Хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхлэх хугацаа:2014 он 1 сар 2 өдөр

                        Õºòºëáºðирүүлсэн хугацаа:2014 он 12 сарын 01 өдөр

                        Õºòºëáºðèéãáàòàëñàí хугацаа:2014 он 12 сарын 04 өдөр

                        Хөтөлбөрийг хянасан мэргэжилтэн: ....................................

 

ÕӨÂÑÃӨË ÀÉÌÃÈÉÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÒÓÑËÀÌÆ

ҮÉËЧÈËÃÝÝÍÈÉ ЧÀÍÀÐÛÍ ÕӨÃÆËÈÉÍ ÕӨÒӨËÁӨÐ

 

НЭГ. ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО, БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ

1.1 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулах, хөгжлийг дэмжих, удирдлага зохион байгуулалтыг   бэхжүүлэн үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго оршино. 

1.2 Чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх үйл ажиллагаанд эрүүл мэндийн байгууллагын удирдах ажилтан, эмнэлгийн мэргэжилтэн, чанарын албаны ажилтнууд багаар ажиллах, үйлчлүүлэгч иргэд, мэргэжлийн нийгэмлэг, төрийн бус байгууллага болон бусад хамтрагч талуудын оролцоог бий болгож, хамтран ажиллах зарчмыг баримтлана

ХОЁР. ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТУУД

Зорилт 1. Чанарын удирдлагын тогтолцоог эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ  үзүүлж буй бүх түвшинд бэхжүүлэх

Зорилт 2. Оношлогоо, эмчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамжийн мөрдөлтийг сайжруулах

Зорилт 3. Чанарын баталгааг хангасан үйлчилгээг нэвтрүүлэх

ГУРАВ. ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

2014 оны 01 сарын 2-ны өдрөөс 2017 оны 1 сарын 2-ний өдөр хүртэл /3жил/

 

ДӨРӨВ. ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ШААРДАГДАХ НӨӨЦ

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хэрэгжүүлэх он, биелэлтийн хувь

Шалгуур үзүүлэлт

Үр дүн

Хариуцах албан тушаалтан

Шаардагдах нөөц, санхүүжилт

2014он

2015 он

2016 он

Өнөөгийн түвшин

Хүрэх түвшин

 

ЗОРИЛТ 1. ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООГ ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ БҮХ ТҮВШИНД БЭХЖҮҮЛЭХ

 

1.1.

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж буй бүх тасгуудад чанарын удирдлагын бүтэц бий болгох

+

+

+

Тасаг бүрт чанарын баг байгуулсан.

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын  багийн үйл ажиллагааг нь  тогтмолжуулах, чадавхижуулах

Чанарын багийн үйл ажиллагаа сайжирч чадавхисанаас ЭТҮ-ийн чанар сайжирна.

Чанарын алба

Санхүүжилт шаардлагагүй

1.2

Чанарыг сайжруулах арга зүйн (СОРЕ, итгэмжит лавлагаа, эмнэлзүйн хөтөч...) лавлагаа, сайн туршлагын сан байгуулан хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх,

+

+

+

Хийдэг боловч, бүрэн хэвшээгүй байна.

Чанарыг сайжруулах аргачлалыг нэвтрүүлж, сайн туршлагын сан байгуулагдана.

 

Чанар сайжруулах үндсэн зарчим, арга ажиллагааг  тодорхой болж, хяналт сайжирна.

 

Чанарын алба

Сувилахуйн алба

Санхүүжилт шаардлагатай

1.3

Сайн туршлагын мэдээллийн сан-г тасралтгүй нэмэгдүүлэх, чанаржуулах, сайн туршлагаас суралцах орчин бүрдүүлэх

+

+

+

Сайн мэдээг бүртгэж, бусдад сурталчилах, туршлага солилцох

Тэргүүн туршлагыг бүртгэн, мэдээлэх, бусадтай хуваалцах, туршлага солилцох ажлууд хийгдэнэ.

Сайн туршлагаас суралцах орчин бүрдсэн байна.

Чанарын менежер

 

Хөрөнгө шаардлагатай

1.4.

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний Алдааны сан-г нэргүй, зэмлэн буруушаагаагүй аргаар бүрдүүлэх,  алдаанаас суралцах орчин бүрдүүлэх

+

+

+

Алдааг бүртгэдэг болсон

Алдааг бүртгэн, мэдээлэх, хэлэлцүүлэг зохиох, сургамж гаргана.

Алдаа дутагдлыг өөрөөсөө хайж засаж чаддаг байх

 

Алдаанаас суралцах, алдаанаас урьдч илан сэргийлэх орчин бүрдсэн байна.

Чанарын менежерүүд,

 

Хөрөнгө шаардлагагүй

1.5

Ижил мэргэжилтний үзлэгийг тогтмолжуулах, чанаржуулах, ижил мэргэжилтний үзлэгээс суралцах орчин бүрдүүлэх

+

+

+

Ижил мэргэжилтний үзлэг хийж байгаа.

НЭ-ийн түвшинд багаар ажиллах чадварыг сайжруулах, хамтын хариуцлагыг өндөржүүлэх зорилгоор ижил мэргэжилтний үзлэгийг шудрагаар хийж нэг нэгнээсээ суралцах

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын хяналт бүх түвшинд сайжирна.

Чанарын менежерүүд, тасгийн эрхлэгч нар

Хөрөнгө шаардлагагүй

1.6

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг шалгах хуудас-аар үнэлж хэвших

+

+

+

Шалгах хуудас ашиглаж байгаа.

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд шалгах хуудсаар үнэлгээ хийж хэвших

Шалгах хуудас-наас суралцах орчин бүрдсэн байна.

Чанарын менежерүүд, тасгийн эрхлэгч нар

“Шалгах хуудас” хэвлэх зардал

1.7

Эрүүл мэндийн ажилтнуудыг чанарын сургалтад хамруулсан байх

+

+

+

Сургалтанд хамрагдсан хүний тоо

жилд 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулах

Чанарын мэдлэг нэмэгдэж, үйл ажиллагаа сайжирна

Чанарын менежер

Сургалтын зардал шаардлагагтай

1.8

Чанар сайжруулах шинэ арга хэрэгсэлийг нэвтрүүлж, үр дүнг тооцох

+

+

+

Хэрэгжиж эхэлж байгаа

жил бүр 1-ээс доошгүйг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох

Шинэ арга хэрэгслэл нэвтэрсэн байна.

Чанарын менежер, чанарын баг

Хөрөнгө шаардлагатай

1.9

Чанар сайжруулах үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт боловсруулан, судалгаа хийж,  үйл ажиллагаа болон үр дүн, үр ашгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх арга аргачилал, зөвлөмжөөр хангах,

+

+

+

Хэрэгжиж эхэлж байгаа

Чанарыг тасралтгүй сайжруулах зорилгоор эрүүл мэндийн байгууллагуудын үр дүнтэй,  үр ашигтай үйл ажиллагааг хөгжүүлнэ.

 

Чанарын баталгаажилт, үзүүлэлтэй болно

Чанарын алба

Хөрөнгө шаардлагатай

1.10

Чанарын урамшууллын тогтолцоог бий болгох

 

+

+

+

Чанарын багийн ахлагч нарт цалин дээр 10 000 төгрөг сар бүр олгодог

Тасгийн чанарын менежерийн ур чадварыг үнэлэх журам боловсруулан ур чадварын нэмэгдэл олгодог болох                                                                                                                                                                                                                               .

Ажиллагсдын идэвхи санаачлага нэмэгдэнэ.

Тасгийн чанарын үзүүлэлт дээшилнэ.

Чанарын менежер, чанарын баг

Хөрөнгө шаардлагатай

1.11

Ажилтны үр дүнг тооцох, урамшуулах тогтолцоог бий болгох,

 

 

 

 

+

+

+

Тооцож эхэлсэн

Эрүүлмэндийнажилтандажлынүрдүн, гүйцэтгэлийгньхаргалзанмөнгөнурамшилболоннэмэгдэлолгоно

Эмнэлгийн ажилтны ажлын үр дүн сайжирна.

АНЭ-ийн удирдлагын баг

Хөрөнгө шаардлагатай

ЗОРИЛТ 2ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ, ЭМНЭЛЗҮЙН УДИРДАМЖ, ЧАНАРЫН БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОЖ МӨРДҮҮЛЭХ.

 

2.1

Өвчний олон улсын 10 дугаар ангилал, үйлдлийн 9 дүгээр ангиллын хүрээнд хүчинтэй мөрдөгдөж буй тусламж үйлчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамжийн стандарт, удирдамжийн жагсаалт гаргах шинэчлэн баталгаажуулж мөрдүүлэх

+

+

+

Эхэлсэн байгаа

эмнэлзүйн удирдамжийн стандарт, удирдамжийн жагсаалт гаргах шинэчлэн баталгаажуулж мөрдүүлэх

Эмнэлзүйн стандарт, удирдамжийн мэдээлэл сайжирна.

Чанарын алба

Хөрөнгө шаардлагатай

2.2

Оношлогоо, эмчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамжийн хэрэгжилтийг сайжруулах

+

+

+

стандарт,  удирдамжийн хэрэгжилтийн хувь тодорхойгүй байна.

Оношлогоо, эмчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамжийн хэрэгжилт сайжирна.

Оношлогоо, эмчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамжийг бүрэн мөрддөг болсон байна.

Чанарын менежерүүд, тасгийн эрхлэгч нар

 

Хөрөнгө шаардлагатай

2.3

Шинээр гаргасан стандарт, удирдамжаар сургалт зохион байгуулах, мөрдөж ажиллах

 

+

+

+

МNS стандарт хэрэглэж байгаа

Шинээр нэвтрүүлсэн стандартын тоо нэмэгдэнэ.

Үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчийн аюулгүй байдал хангагдана.

Эмнэлгийн дарга, тасгийн эрхлэгч нар

 

Хөрөнгө шаардлагатай

 

ЗОРИЛТ 3. ЧАНАРЫН БАТАЛГААГ ХАНГАСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭВТРҮҮЛЭХ

 

 

3.1

Тусламж үйлчилгээнд сэтгэлд нийцсэн 9 үйлчилгээ /угтах, лавлах, эргэх, зөвлөх, оношлох, эмчлэх, сувилах, хөнгөвчлөх, үдэх/ тус бүрээр үйл ажиллагаа явуулах, үр дүнг тооцох

+

+

+

Эмнэлгийн орчин сэтгэл ханамжийн судалгаагаар дунд зэрэг

Сэтгэл ханамжийн судалгаагаар сайн болох

Эмнэлгийн орчин сайжирна

Удирдлагын баг

Хөрөнгө шаардлагатай

3.2

Эмч, ажилтнуудын аюулгүй ажиллагааны заавар журмыг мөрдүүлэх, шаардлагатайг шинэчлэн боловсруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

+

+

+

Аюулгүй ажиллагааны заавар журмын мөрдөлтийг үнэлэх

Стандартын дагуу мөрддөг болно.

Эмнэлгийн тусламжийн аюулгүй байдал сайжирна

Эмнэлгийн удирдлага ЭТҮЧА, хөдөлмөр хамгааллын мэргэжилтэн

Хөрөнгө шаардлагагүй

3.3

Эрсдлийн сан бүрдүүлэх, эрсдлийг бууруулах, эрсдлээс сэргийлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх

+

+

+

Одоо хэрэгжиж байгаа

Эрсдлийн сантай болно.

Эрсдэл буурна.

ЭТҮЧА,

Хөрөнгө шаардлагатай

3.4

Байгууллагын ажиллагсад болон үйлчлүүлэгч бүрээс сэтгэл ханамжийн судалгааг тогтмол авч, дүн шинжилгээ хийж, эргэн мэдээлдэг байх

+

+

+

Сэтгэл ханамжийн судалгаа тогтмол авдаг

Судалгааг тогтмол авч, эргэн мэдээлдэг сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд хэрэглэгчдийн 

эрх ашгийг хангахад болон бусад ТББ –тай хамтран ажиллаж хэвших

Ажиллагсдын уялдаа холбоо сайжирч, мэдээлэлтэй болно. Үйлчлүүлэгсдийн сэтгэл ханамж нэмэгдсэн байна.

Чанарын менежер, чанарын баг

Хөрөнгө шаардлагагүй

3.4

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд алдаанаасаа суралцах орчныг бүрдүүлэх зорилгоор алдааны сан байгуулах

+

+

+

Хэрэгжиж байгаа

Алдаанаас суралцах орчин бүрдэнэ.

Алдааны сан бүрдэнэ

Чанарын алба, Чанарын баг

Хөрөнгө шаардлагагүй

3.5

Байгууллага нь аюулгүй байдал, эрсдлийн үнэлгээг тогтмол хийдэг байх

+

+

+

Хэрэгжүүлж байна.

Үнэлгээг тогтмол хийдэг болно.

Эрсдлийн менежмент хэрэгжиж, аюулгүй байдал хангагдана.

ЭТҮЧА,

Хөрөнгө шаардлагатай

Зорилт 4. ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХАД ХАМТРАГЧ ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ

4.1

Чанарын талаар үйлчлүүлэгч, иргэд, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн санал хүсэлтийг авах, эргэн мэдээлэх үйл ажиллагааг тогтмолжуулан сайжруулах /Вэб хуудас, нээлттэй утас, хэлэлцүүлэг, компанит ажил-нээлттэй өдөр зэрэг/

+

+

+

Хэрэгжиж байна

Чанарын хяналтын тогтолцоог өргөжүүлнэ.

Вэб хуудасны чанарын булангийн үйл ажиллагааг  тогтмолжуулан, хамтын мэдээлэл солилцох, суралцах, эргэх холбооны хэрэгсэл болгох,

Үйлчилгээ үзүүлэгчдийн санал хүсэлт, эргэн мэдээллийг тогтмолжуулан сайжруулах

ЭТҮЧА,

Хөрөнгө шаардлагатай

4.2

АНЭ-ийн тусламж, үйлчилгээний дотоод ба хөндлөнгийн хяналтын үйл явцыг уялдуулах, хэрэгжилтийг дэмжих

+

+

+

Хэрэгжиж байгаа

Байгууллагуудад тусламж, үйлчилгээний дотоод ба хөндлөнгийн хяналтын үйл явцыг уялдуулах,

Хяналт үнэлгээний дагуу өгсөн заавар зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, үр дүн нэмэгдэнэ.

Чанарын алба

Санхүүжилт шаардлагагүй

4.4

АНЭ-ийн удирдах ажилтан, эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн болон чанарын менежерүүдэд зориулсан чанарын удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага боловсруулах,

+

+

+

Хэрэгжиж байгаа

Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага, ажилтан нарын чанарын тухай ойлголт, мэдлэг боловсрол, хариуцлага сайжирна.   

 

Эмч мэргэжилтний мэдлэг ур чадвар сайжирна.

Чанарын алба

Санхүүжилт шаардлагатай

Зорилт 5 СУВИЛАХУЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЧАНАРТАЙ ХҮРГЭХ

5.1

“Сувилахуйн  тусламж, үйлчилгээний бодлого,  үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г боловсруулж, хэрэгжүүлэх

+

+

+

Сувилахуйнтусламж,

үйлчилгээний

чанарсайжруулах

төлөвлөлт

хангалтгүй

-Сувилахуйнтусламж,

үйлчилгээнийчанарсайжруулахолонталтаргуудыгдэмжинхөгжүүлэх

 

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ сайжирна.

Сувилахуйн алба

Санхүүжилт шаардлагатай

5.2

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд “Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй үйлчилгээ” (COPE)-г нэвтрүүлэх

+

+

+

Хэрэгжиж эхэлж байгаа

-Тусламжүйлчилгээнд

“COPE”чанарсайжруулахаргыгнэвтрүүлсэнбайна

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж сайжирна.

Сувилахуйн алба

Санхүүжилт шаардлагатай

5.3

Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний түгээмэл үйлдлийн  удирдамж, стандартыг хэрэгжүүлэх

+

+

+

Хэрэгжиж байгаа

СТҮ-нийчиглэлээртасагнэгжээсавсансэтгэлханамжийнсудалгааныдүгнэлт

Стандарт мөрдөлт нэмэгдэнэ.

Сувилахуйн алба

Санхүүжилт шаардлагагүй

5.4

 “Сувилагчийн хөтлөх баримт бичгийн маягт”-ыг боловсруулж, мөрдүүлэх

+

+

+

Хэрэгжиж байгаа

Сувилагчийн хөтлөх баримт бичгийн маягтат хяналт тавих , мөрдүүлэх

Анхан шатны бүртгэл хөтлөлт сайжирна.

Сувилахуйн алба

Санхүүжилт шаардлагагүй

5.5

Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр сургалтын болон тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын хамтарсан зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах

+

+

+

Хэрэгжиж байгаа

Тусламж ,  үйлчилгээнийчанарсайжруулахолонталтарга хэрэгслүүдээс  ажил

үйлчилгээндээдэмжинхөгжүүлсэнбайдал

Хамтын ажиллагаа сайжирна

Сувилахуйн алба, Чанарын алба

Санхүүжилт шаардлагагүй

 

 

ТАВ. ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ

5.1. Дотоодын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх үйл ажиллагааны чиглэл

Хугацаа /сар, улирал, хагас жилээр/

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх алба /баг/

1

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал

Дотоод хяналтын батлагдсан хуваарийн дагуу тасаг бүрийг хагас жилд 1 удаа

Чанарын алба

2

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, ашиглалт

Хагас жилд 1 удаа

Чанарын алба, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер

3

Сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал

Улиралд 1 удаа

Сувилахуйн алба

4

Лабораторийн тусламж, үйлчилгээ

Жилд 1 удаа

Гадаад аудит оруулах, эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга

5

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар, аюулгүй байдал

Жилд 1 удаа

ЧА, Эмийн эмчилгээний хороо

 

5.2. Хөндлөнгийн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний хэлбэр

Хугацаа

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх байгууллага

1

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх

Жил бүрийн 12 сарын 25-ны дотор

Аймгийн ЭМГ

3

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд явцын үнэлгээ хийх

Магадлан итгэмжлэлийн хугацаанд

ЭМЯ-ны Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага, хөгжлийн хэлтэс

4

Магадлан итгэмжлэлийн төгсгөлийн үнэлгээ

Хугацааны эцэст

ЭМЯ-ны Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага, хөгжлийн хэлтэс / магадлан итгэмжлэлийн шинжээчид/

 

 

ÕªÂÑÃªË ÀÉÌÃÈÉÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÝÌÍÝËÃÈÉÍ ÄÀÐÃÀ........................... С.ЧАГНААДОРЖ

2014 оны 12 дугаар сар 4

 

ЭМСЯ-ны ТӨРИЙН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН

ГАЗРЫН ДАРГА

                                     ......................... /Б.ЭРДЭНЭЧИМЭГ /

... он ... сар ... өдөр

ЗУРГАА. ХӨТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГААЖИЛТ

 

 

 

 

 

 

 

ЧАНАРЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Шалгуур үзүүлэлтүүд

Магадлан итгэмжлэгдсэн хугацаа

2014 он

2015 он

2016 он

1.     

Тухайн жилийн чанарын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь

92.5%

 

 

2.     

Тусламж үйлчилгээнд хэрэгжүүлсэн шинэ стандарт, эмнэлзүйн удирдамжийн тоо, хэрэгжилтийн хувь

17 (85%)

 

 

3.     

Тусламж, үйлчилгээний чанарын талаар зохион байгуулсан сургалтын тоо, хамрагдсан ажилтны тоо

16(450)

 

 

4.     

Тусламж, үйлчилгээнд шинээр нэвтрүүлсэн чанар сайжруулах арга хэрэгслийн тоо

5

 

 

5.     

Тусламж үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтийн биелэлтийн хувь

87%

 

 

6.     

Чанарын урамшууллын төрөл, урамшуулал олгосон хүний тоо

50

 

 

7.     

Мэдээллийн санд бүртгэсэн алдааны тоо, төрөл

Давхардсан тоогоор -31, төрөл нь -12

 

 

8.     

Тусламж үйлчилгээний нотлогдсон гомдлын тоо

6

 

 

9.     

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн хувь

89,5%

 

 

10.   

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд  хийсэн дотоодын  хяналтын тоо

19

 

 

11.   

Дотоодын хяналтын мөрөөр авсан арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь

87%

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: